Triển khai thi hành Luật Căn cước

Cập nhật ngày: 10/04/2024 05:42:49

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240410054324dt1-3.mp3

 

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Căn cước. Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nâng cao nhận thức về Luật Căn cước và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thi hành Luật.

Kế hoạch đề ra các nội dung và phân công thực hiện cụ thể. Trong đó, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đồng Tháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về căn cước. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện.

Công an tỉnh tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác quản lý căn cước. Công an tỉnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Căn cước thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công. Các sở, ngành, UBND cấp huyện rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Căn cước thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý nhà nước được phân công và gửi kết quả về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tập hợp, báo cáo về trên theo quy định. Thời gian thực hiện trước ngày 31/5/2024.

Cùng với đó, Công an tỉnh chủ trì việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu Căn cước với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác theo quy định của Luật Căn cước và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Tuyền Thông, Bộ Chỉ huy Quân sự, Tòa án, Viện Kiểm sát nhân dân và các sở, ngành có liên quan đảm bảo điều kiện về phương tiện, giải pháp kỹ thuật để tổ chức triển khai việc thu nhận sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói; tích hợp, khai thác thông tin trong thẻ Căn cước và Căn cước điện tử; mở rộng việc kết nối, chia sẻ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước...

UBND tỉnh yêu cầu căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn ở đơn vị, địa phương, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện cho phù hợp. Đồng thời giao Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch.

Thanh Trúc

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn