Trình Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai và 3 luật khác từ ngày 1/8

Cập nhật ngày: 10/06/2024 03:25:17

Chính phủ giao Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) trình Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai số, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng từ ngày 1/8.

Ngày 9/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84 về Dự án xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15.

Chính phủ thống nhất thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật trên theo tờ trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Chính phủ đề nghị 4 luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2024 (sớm hơn 5 tháng theo quy định hiện hành).


Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng từ ngày 1/8

Riêng Điều 253, Điều 254 (trừ khoản 4 và khoản 5), Điều 255 (trừ khoản 8), Điều 256 (trừ khoản 2 và khoản 4), Điều 257 (trừ khoản 1), Điều 258, Điều 259, Điều 260 (trừ các khoản 12, 14 và 15) của Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ TN&MT thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký tờ trình trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) theo quy trình xây dựng, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn tại một kỳ họp của Quốc hội.

Trước đó, chiều 8/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Theo đó, Quốc hội quyết định điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 theo hướng bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Những nội dung này dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 7 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Theo ANH VĂN (VTC News)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn