• Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022
  • 21/07/2022
  • Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-TTQT, ngày 15 tháng 7 năm 2022 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu nghạch viên chức và số lượng người làm việc;
Xem tin đã đăng theo ngày: