Chấm dứt giải quyết khiếu nại các vụ việc đã thống nhất kết luận

Cập nhật ngày: 15/07/2013 04:15:05

Thực hiện Kế hoạch 1130 của Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) phức tạp, tồn đọng, kéo dài, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đã tổ chức họp thông qua phương án giải quyết với UBND tỉnh 10 vụ.

Trong đó, Thanh tra Chính phủ thống nhất với UBND tỉnh 7 vụ tiến hành các thủ tục để thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại, còn 2 vụ Thanh tra Chính phủ thống nhất giải quyết lại quyền lợi cho công dân và 1 vụ giao UBND tỉnh kiểm tra, rà soát theo thẩm quyền. Đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 7 thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại gửi đến các cơ quan Trung ương và địa phương và chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát; giải quyết quyền lợi cho công dân các vụ còn lại.

Qua tiến hành rà soát, phân loại các vụ việc KNTC tồn đọng, bức xúc kéo dài theo Kế hoạch 319 của Thanh tra Chính phủ, tổng số vụ trong tỉnh là 29, trong đó có 3 vụ cần chấm dứt xem xét, giải quyết. Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh đã họp thống nhất phương án giải quyết 10 vụ và tỉnh đã đề nghị Thanh tra Chính phủ hỗ trợ giải quyết 16 vụ.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn