Tháp Mười

Chuyển biến rõ nét trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Cập nhật ngày: 30/05/2014 04:20:52

Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tháp Mười đã đề ra giải pháp, lộ trình phù hợp, bước đầu tạo được một số chuyển biến khá rõ nét trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng; vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền được nâng lên, phát huy được nhân tố tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng.

Qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết số 12 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, BTV Huyện ủy xác định 12 nhóm vấn đề hạn chế, khuyết điểm trọng tâm của huyện cần tổ chức thực hiện ngay sau kiểm điểm. Đến nay, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo khắc phục cơ bản được 11 nhóm vấn đề, trong đó có 2 nhóm vấn đề đã khắc phục trước khi tổ chức kiểm điểm.

Trên tinh thần xác định đúng các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, BTV Huyện ủy đã đề ra các nhóm giải pháp cụ thể để sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Theo đó, từng đồng chí đứng đầu đến các đảng viên đều tự sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh hành vi và hoạt động của mình. Đồng chí Võ Thành Trạng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười cho biết, bước đầu đã tạo được một số chuyển biến khá rõ trong công tác xây dựng Đảng, vai trò lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền được nâng lên, phát huy nhân tố tích cực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, có tác dụng răn đe và phòng ngừa các hành vi tiêu cực.

Song song đó, BTV Huyện ủy lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình, cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ (CB) và các văn bản liên quan đến công tác tổ chức, CB. Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã nhận thức đầy đủ hơn về tầm quan trọng đối với công tác CB, khắc phục dần những hạn chế, yếu kém kéo dài trong thời gian dài. Trên cơ sở đó, cấp ủy lãnh đạo thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển đúng theo hướng dẫn của cấp trên, đảm bảo tính công khai, dân chủ, khắc phục tình trạng nể nang, tình cảm trong công tác CB; phần lớn CB được đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động phát huy tác dụng, góp phần xây dựng đội ngũ CB có bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

BTV Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung nguồn quy hoạch CB, nhất là CB quy hoạch cấp ủy huyện, CB lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo; đổi mới tư duy trong công tác CB theo phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống”, tạo điều kiện để lực lượng trẻ tiếp cận và phát huy năng lực. Đến nay, BTV Huyện ủy đã hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch A1 sang A2 nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo. Hầu hết CB đưa vào quy hoạch đều cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, CB trẻ, nữ đều tăng so với những nhiệm kỳ trước, làm cơ sở chủ động khi bổ nhiệm CB, từng bước khắc phục tình trạng hụt hẫng CB.

Công tác bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, bố trí CB được BTV Huyện ủy thực hiện đúng theo hướng dẫn, đảm bảo tính công khai, dân chủ, đúng người, đúng việc. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu đánh giá, cung cấp đầy đủ thông tin về CB được quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, làm cơ sở BTV Huyện ủy xem xét, cho ý kiến; đồng thời phát huy vai trò của người đứng đầu và từng đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy trong việc nhận xét, đánh giá CB thuộc ngành, địa phương phụ trách. Kết quả, đã luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, sắp xếp lại 44 đồng chí, trong đó điều động, bổ nhiệm, sắp xếp là 68 đồng chí; luân chuyển 10 đồng chí.

Dương Út

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn