Điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020

Cập nhật ngày: 14/09/2020 15:27:10

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương vừa có chỉ đạo giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, UBND cấp huyện, cấp xã được chọn và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan triển khai thực hiện việc điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 theo Công văn số 4626 ngày 7/9/2020 của Bộ Nội vụ.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ có liên quan tại Quyết định số 243 ngày 3/4/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020, Công văn số 14 ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính năm 2020 và Công văn số 4626 ngày 7/9/2020 của Bộ Nội vụ. Bên cạnh đó, bố trí kinh phí, nhân lực phù hợp để triển khai điều tra xã hội học; đảm bảo kết quả điều tra xã hội học khách quan, trung thực, không định hướng, can thiệp trong quá trình phát phiếu điều tra xã hội học tại địa phương; báo cáo, giao nộp các kết quả triển khai nghiêm túc, đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Đồng thời tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, người dân và tổ chức nhận thức đầy đủ, chính xác về mục đích, nội dung và yêu cầu của việc triển khai đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính, đặc biệt là để người dân, tổ chức tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học đầy đủ, khách quan.

T.T

Gửi bình luận của bạn