Công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực

Cập nhật ngày: 03/02/2023 10:02:34

ĐTO - Thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương và cấp ủy các cấp, ngành tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh Đồng Tháp đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp để kịp thời tham mưu cấp ủy đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp, sáng tạo. Qua đó, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng.


Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (thứ 4 từ phải sang) và đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 5 từ phải sang) trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Năm 2022, thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã xây dựng Chương trình làm việc, các kế hoạch, tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết và triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Theo đó, đã hoàn thành vượt 2/2 chỉ tiêu và các nhiệm vụ theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy, hoàn thành 10/10 nhiệm vụ theo Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022. Đồng thời, Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện đã tham mưu cấp ủy nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, văn bản của Trung ương, tỉnh; triển khai xây dựng và hoàn thành hơn 280 văn bản, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Trong thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp được chú trọng thực hiện. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thiện dự thảo các quy định, quy chế về công tác cán bộ để phù hợp với các quy định mới của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh. Kịp thời cho ý kiến kiện toàn cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành trong tỉnh và cho ý kiến hiệp y về công tác cán bộ đúng theo quy định, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Công tác đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục được tham mưu thực hiện gắn với tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm, nhất là đối với cán bộ trong quy hoạch. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức kịp thời, đúng quy định.

Công tác củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đội ngũ đảng viên đạt nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, cấp ủy, chi bộ; đổi mới về hình thức, đa dạng về nội dung, nhất là công tác sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt theo chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nhận thức của cấp ủy các cấp về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ được nâng lên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Công tác quản lý đảng viên được các cấp ủy quan tâm, chú trọng, nhiều mô hình quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú được thực hiện và mang lại hiệu quả bước đầu. Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên. Trong năm 2022, toàn tỉnh đã kết nạp được 2.472 đảng viên mới, đạt 190% chỉ tiêu đề ra. Cùng với đó, nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng được Ban Tổ chức cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh kịp thời tổng hợp, duy trì, nhân rộng. Nổi bật là triển khai thí điểm mô hình “Tổ quản lý đảng viên đi làm ăn xa nơi cư trú” tại huyện Thanh Bình và huyện Châu Thành; duy trì thực hiện mô hình “Nghĩa tình đồng chí” tại huyện Châu Thành, Hồng Ngự và TP Sa Đéc nhằm kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ đảng viên khó khăn có điều kiện ổn định cuộc sống...

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phát huy những kết quả đạt được, năm 2023, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương; chương trình, kế hoạch của tỉnh về tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phù hợp với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở cấp cơ sở. Quan tâm công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng giới thiệu và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; tăng cường tổng kết thực tiễn, đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

NGÂN NGUYỄN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn