Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh sẽ chính thức khai mạc vào ngày 18/10

Cập nhật ngày: 16/10/2020 05:26:29


Qua triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đảng bộ tỉnh khóa X, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân trên địa bàn được nâng lên

ĐTO - Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 18/10/2020. Tham dự Đại hội có 350 đại biểu gồm 51 đại biểu đương nhiên và 299 đại biểu được bầu từ 16 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đại hội sẽ tiến hành các nội dung như: báo cáo kết quả Đại hội trù bị; trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh;... Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tỉnh Đồng Tháp đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Tỉnh thực hiện đạt và vượt 14/17 chỉ tiêu, từ đó thúc đẩy kinh tế - xã hội có bước phát triển khá toàn diện, xã hội ổn định, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn