HUYỆN CAO LÃNH

Khí thế và niềm tin thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác tuyên giáo

Cập nhật ngày: 01/08/2022 08:15:04

ĐTO - Tiếp tục thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, các cấp ủy đảng trên địa bàn huyện Cao Lãnh đã cụ thể hoá và triển khai, quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI khẩn trương, kịp thời, nghiêm túc, quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động tích cực của cán bộ, đảng viên thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng.


Huyện Cao Lãnh diễu hành xe hoa sen tại Lễ hội Sen Đồng Tháp

Thời gian qua, tuyên giáo huyện Cao Lãnh đã đồng hành cùng các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trên lĩnh vực công tác chính trị - tư tưởng. Trong đó, đã huy động sức mạnh tổng hợp của các binh chủng công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền để tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận cao trong xã hội đối với các sự kiện lớn như: Đại hội XIII của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; các chủ trương, biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19; thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ: vừa chống dịch Covid-19 có hiệu quả, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Phát huy những kết quả đạt được, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, sinh hoạt chuyên đề bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và học tập Chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo” với tỷ lệ đảng viên dự nghe trên 99,75%; các đợt học tập, sinh hoạt đều dành thời gian để đảng viên thảo luận, Bí thư cấp ủy cơ sở quán triệt kế hoạch thực hiện, định hướng tư tưởng cho đảng viên.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, xử lý và phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái trên mạng xã hội; lan tỏa, chia sẻ hàng trăm bài viết, bình luận, hình ảnh, video clip thông tin tích cực, chính thống, tạo được thế trận đồng bộ, chủ động, mạnh mẽ trên cả mặt trận “xây” và “chống”... Cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, khánh thành các công trình mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần, tuyên giáo các cấp đã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sự kiện huyện Cao Lãnh đạt chuẩn huyện nông thôn mới, Lễ hội Sen Đồng Tháp và Lễ hội Xoài Cao Lãnh, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi, tự hào của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Đặc biệt, đúng vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII gắn với biểu dương, khen thưởng 33 tập thể, 57 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Đảng và Nhân dân.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, ngành tuyên giáo các cấp trong huyện xác định tiếp tục chủ động đổi mới phương thức hoạt động và tổ chức tốt lực lượng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng tư tưởng - chính trị trong Đảng, trong Nhân dân; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng; phản ánh kịp thời, sinh động kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy huyện năm 2022, nhất là tuyên truyền xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển du lịch và tạo dựng hình ảnh địa phương. Đặc biệt, tích cực đổi mới nội dung, phương thức phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XI; tăng cường nắm chắc dư luận xã hội để định hướng tư tưởng và chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác tuyên giáo, Người khẳng định: “Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng, đạo đức, thái độ và lề lối làm việc”. Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo là dịp để cán bộ làm công tác tuyên giáo ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành tuyên giáo, thấy rõ hơn vai trò của công tác tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị, làm tốt vai trò “cầu nối” giữa Đảng với dân.

CHÁNH TÂM

(BTG Huyện ủy Cao Lãnh)

Gửi bình luận của bạn