Phải thực hiện đúng lộ trình tinh giản biên chế và giảm đúng đối tượng cần giảm

Cập nhật ngày: 20/05/2020 14:57:04

ĐTO - Ngày 20/5, ông Phan Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh cùng đoàn công tác của Ban Pháp chế đến giám sát Sở Nội vụ về kết quả thực hiện công tác tinh giản biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với lãnh đạo Sở Nội vụ

Tính từ năm 2015 đến nay, tỉnh sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính đã giảm 19 phòng và tương đương, giảm 2 chi cục thuộc sở, chuyển 3 chi cục và tương đương thành phòng thuộc sở và giảm 5 phòng thuộc chi cục; về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp, đã giảm 156 đơn vị (3 đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, 30 đơn vị trực thuộc sở, 38 đơn vị trực thuộc chi cục, 85 đơn vị thuộc UBND cấp huyện).

Thời gian qua, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh giao biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập đúng theo số lượng Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt, giao. Đến năm 2020, số biên chế đã giảm đạt theo lộ trình, hành chính giảm 232/2.616 biên chế và sự nghiệp giảm 2.821/31.970 biên chế (cùng đạt 8,87% so với biên chế giao năm 2015). Dự kiến đến năm 2021 sẽ giảm tối thiểu 10% biên chế so với tổng số biên chế giao năm 2015.

Một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện tinh giản biên chế là nhiều cán bộ, công chức, viên chức có nguyện vọng thực hiện tinh giản biên chế nhưng không thể thực hiện vì chưa đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 6 Nghị định 108 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113 của Chính phủ. Đối với sự nghiệp y tế, giáo dục và đào tạo phải đảm bảo số lượng nhân viên y tế/giường bệnh, giáo viên/lớp theo quy định nên khó thực hiện tinh giản biên chế… Qua đó, Sở Nội vụ có một số đề xuất, kiến nghị với đoàn giám sát.

Ông Phan Văn Thắng – Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, tinh thần là phải thực hiện theo lộ trình tinh giản biên chế, giảm đúng đối tượng cần giảm. Do đó cần thực hiện theo hướng sắp xếp tinh gọn bộ máy, chứ không phải chỉ giảm số lượng biên chế, phải xác định đối tượng giảm (thuộc bộ phận gián tiếp, quản lý) và lộ trình giảm để thực hiện đạt hiệu quả công tác tinh giản biên chế. Để thực hiện hiệu quả công tác tinh giản biên chế, cần bám sát tinh thần Nghị quyết số 18, số 19 và việc gì thuộc thẩm quyền thì phải quyết liệt làm ngay.

Ông Nguyễn Văn Thi - Trưởng Ban Pháp chế ghi nhận những kết quả đạt được của Sở Nội vụ trong tham mưu, đóng góp cho tỉnh thực hiện công tác tinh giản biên chế. Đồng thời, đề nghị Sở tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện tinh giản biên chế đạt lộ trình giảm 10% vào năm 2021, trong đó, cần sắp xếp lại tổ chức bên trong các sở, ngành tỉnh; tham mưu UBND tỉnh kiên quyết cắt giảm số biên chế chưa tuyển dụng đối với các đơn vị chưa thực hiện đạt tinh giản biên chế 10%.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cần phối hợp các ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh rà soát, sáp nhập các đơn vị đầu mối trung gian; thực hiện chuyển cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị đủ điều kiện thực hiện; tham mưu UBND tỉnh thực hiện kêu gọi xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, y tế để giảm số lượng biên chế, giảm ngân sách nhà nước.

Thanh Trúc

Gửi bình luận của bạn