Phát huy dân chủ để tạo sức mạnh thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

Cập nhật ngày: 16/07/2012 07:22:39

Trong 6 tháng đầu năm 2012, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) trong tỉnh đã được tổ chức triển khai gắn kết với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Ở xã, phường, thị trấn, vai trò làm chủ của nhân dân được phát huy tốt trong việc tham gia góp ý những vấn đề quan trọng ở địa phương trước khi các cấp có thẩm quyền quyết định và tổ chức thực hiện, nhất là trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh đã huy động nhân dân tự nguyện đóng góp hàng trăm tỷ đồng và hàng vạn ngày công lao động để tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn thực hiện theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Công tác giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND xã, phường đã được Ban Thanh tra nhân dân tích cực tham gia và nắm thông tin những ý kiến phản ánh của quần chúng để kịp thời kiến nghị với chính quyền, các ngành chức năng giải quyết, trả lời đơn theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn thanh niên phối hợp với Thủ trưởng cơ quan thống nhất xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc, các chế độ chính sách, thi đua khen thưởng... Từ đó đã có những chủ trương, giải pháp phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, lao động, phát huy được tinh thần làm chủ trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan, kịp thời chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức. Tinh thần dân chủ công khai, minh bạch theo các điều quy định được Thủ trưởng cơ quan đơn vị thực hiện tốt.

Việc thực hiện QCDCCS đối với các doanh nghiệp (DN), có nhiều chuyển biến tích cực. Các DN trên địa bàn tỉnh không xảy ra đình công, lãng công. Quyền dân chủ của công nhân viên chức, lao động (CNVC,LĐ) được phát huy, nhiều yêu cầu chính đáng của CNVC, LĐ được người sử dụng LĐ chấp thuận và bổ sung vào thỏa ước LĐ tập thể DN. Nhiều hình thức: họp đột xuất, tổ chức đối thoại giữa người LĐ với người sử dụng LĐ, hội nghị sơ kết... để tăng thêm diễn đàn cho người LĐ tham gia với hoạt động DN. Việc tổ chức lấy ý kiến người LĐ tại các bộ phận, tổ sản xuất... đã tạo điểu kiện cho người LĐ tham gia đóng góp xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định, nội quy, quy chế nội bộ, thỏa ước LĐ tập thể. Việc quan tâm thực hiện tốt chế độ nâng lương, trả lương và thưởng kịp thời cho người LĐ đã phát huy được tính năng động, sáng tạo của công nhân LĐ.

Nhìn chung, việc thực hiện QCDCCS tiếp tục được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện tốt. Tuy nhiên, còn những hạn chế, khuyết điểm cần phải tập trung khắc phục trong thời gian tới trong các cơ quan, đơn vị, DN như: việc thực hiện QCDCCS chưa trở thành tự giác, thường xuyên. Các quy định, nội quy, quy chế được ban hành còn mang tính hình thức, hiệu quả thực tế chưa cao. Một số thủ trưởng chưa thật sự lắng nghe và giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của CNVC, LĐ, thường chỉ dừng lại việc giải đáp thắc mắc, tiếp nhận đơn thư; một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ chế độ trực tiếp tiếp dân... Đồng thời, phát huy những hiệu quả đạt được, đảm bảo tính công bằng, dân chủ, tạo sức mạnh góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển.

Đồng Dao

Gửi bình luận của bạn