Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết về văn hóa

Cập nhật ngày: 22/06/2024 05:29:21

Ngày 21/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (NXB) phối hợp tổ chức ra mắt cuốn sách Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.


Sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" (Ảnh: NGUYỄN NAM)

Chủ trì buổi lễ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Lương Cường - Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương... cùng đại diện các bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học.

Cuốn sách tuyển chọn 92 bài viết, bài phát biểu, bài nói, lược ghi, trả lời phỏng vấn, thư... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, trong đó bài viết sớm nhất là năm 1968. Nội dung các bài phát biểu, bài viết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Tổng Bí thư đối với việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam với các yếu tố truyền thống và hiện đại, bản sắc và hội nhập, tạo nguồn lực nội sinh và huy động sức mạnh của văn hóa, con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.


Toàn cảnh buổi lễ ra mắt sách

Cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1 là Văn hóa là hồn cốt của dân tộc với những lập luận đầy sức thuyết phục, những dẫn chứng phong phú và sinh động, tác giả đã lý giải cụ thể nội hàm của khái niệm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phân tích vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng giải pháp để phát huy đầy đủ, toàn diện giá trị văn hóa.

Phần thứ hai mang tên Phát triển toàn diện, đồng bộ để văn hóa thật sự là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước bền vững, tuyển chọn 73 bài phát biểu, bài viết, thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với các lĩnh vực văn hóa cũng như quá trình xây dựng, phát triển của các cơ quan văn hóa.


Các đại biểu tham quan khu vực trưng bày sách (Ảnh: NGUYỄN NAM)

Phần thứ ba là Từ luận điểm văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thực tiễn cuộc sống, tuyển chọn 32 bài viết, trả lời phỏng vấn của các cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong nghiên cứu, học tập và triển khai, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Cuốn sách cũng tuyển chọn hơn 90 bức ảnh tư liệu quý, ghi lại những hình ảnh của Tổng Bí thư trong các hoạt động văn hóa; các chuyến đi thăm, làm việc với các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong ngành văn hóa; các buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ, trí thức trên mọi miền Tổ quốc.


Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại lễ ra mắt sách

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của cuốn sách và nêu rõ: “Cuốn sách là sự hệ thống hóa các quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về văn hóa Việt Nam; thể hiện tập trung và sinh động tầm vóc tư tưởng rộng lớn, tầm nhìn xa, trông rộng, tư duy chỉ đạo chiến lược, nhất quán, xuyên suốt và sáng tạo của người đứng đầu Đảng ta”.

Trưởng Ban Tuyên giáo yêu cầu, trong thời gian tới, các cơ quan tuyên giáo các cấp và các cơ quan báo chí, xuất bản tập trung tuyên truyền, giới thiệu về nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp. Việc tuyên truyền nội dung cuốn sách phải được tổ chức có chiều sâu và hiệu quả, góp phần tiếp tục tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.


Trao tặng sách cho các đơn vị tại buổi lễ ra mắt (Ảnh: NGUYỄN NAM)

Tại lễ ra mắt cuốn sách, PGS-TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, nhằm lan tỏa giá trị của cuốn sách quý đến đông đảo Nhân dân trong và ngoài nước, cùng với việc xuất bản sách giấy, NXB đồng thời xuất bản phiên bản điện tử cuốn sách phục vụ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, bạn đọc trong nước và nước ngoài trên trang https://sachquocgia.vn.

Ngay sau lễ ra mắt cuốn sách, NXB sẽ khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan biên dịch nội dung cuốn sách ra nhiều ngoại ngữ, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa của Việt Nam ra thế giới.

Theo MAI AN (SGGP)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn