Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn

Cập nhật ngày: 13/01/2021 10:12:14

ĐTO - Năm 2020, Ban Tổ chức các cấp ủy đã tham mưu cho cấp ủy trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và các quy định về trách nhiệm nêu gương của Trung ương. Qua đó góp phần đấu tranh ngăn chặn suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của đảng viên; tăng cường đoàn kết nội bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ. Cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các nội dung đã cam kết, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái; duy trì tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân tại các buổi sinh hoạt chi bộ.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Sa Đéc Võ Văn Đức phát biểu về xây dựng hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả trên địa bàn thành phố

Triển khai thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII bảo đảm kết quả thực chất hơn, hạn chế tối đa tình trạng nể nang, đánh giá không đúng thực chất. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thành lập 3 Tổ công tác tham dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá chất lượng năm 2020 ở cấp cơ sở và cấp huyện để kịp thời hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể và cá nhân thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức đảng, đảng viên và tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2020 theo Hướng dẫn số 01 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng khắc phục những hạn chế trong thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 30 về xây dựng Quy chế làm việc của BCH, Ban Thường vụ và thường trực cấp ủy cấp huyện. Theo đó, Ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện tham mưu cấp ủy ban hành Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020 - 2025 và lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở ban hành Quy chế làm việc của cấp mình theo quy định. Thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra cấp ủy các cấp xây dựng Quy chế làm việc bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn được giao theo Quy định số 202-QĐ/TW và Quy chế làm việc của BCH, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy. Đặc biệt, qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương Đảng về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cũng như Nghị quyết số 19 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng (khóa XII) và 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, tỉnh đã sắp xếp, sáp nhập giảm 1 xã và 3 ấp, hiện còn 143 xã, phường, thị trấn và 698 khóm, ấp; giảm 1 Đảng bộ Khối trực thuộc tỉnh; giảm 37 đầu mối cấp phòng và tương đương trực thuộc các cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh và 30 phòng trực thuộc chi cục và tương đương; giảm 16 cán bộ lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh (gồm 3 cấp trưởng và 13 cấp phó); giảm 179 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện (54 cấp trưởng và 143 cấp phó); giảm 425 biên chế thuộc các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, biên chế khối chính quyền địa phương, đạt 10,51% so với 4.042 biên chế Trung ương đã phân bổ năm 2015. Thực hiện thí điểm Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Trưởng Ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở 12/12 đơn vị cấp huyện; Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị ở 11/12 đơn vị cấp huyện (còn huyện Lấp Vò đang kiện toàn); Trưởng Ban Tổ chức cấp ủy huyện đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ ở 5/12 đơn vị cấp huyện trong tỉnh. Đối với cấp xã, tỉnh đã thực hiện 30/143 đơn vị cấp xã chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân; 73/143 đơn vị cấp xã chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND; 18/143 đơn vị cấp xã chức danh Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Đối với ấp, khóm đã thực hiện 694/698 ấp, khóm chức danh Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng ấp, khóm; 698/698 Phó Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp, khóm.

Nhìn chung, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Nhiều đầu mối trung gian được cắt giảm, từng bước khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý. Trong quá trình sắp xếp bộ máy, tinh gọn biên chế, kịp thời làm tốt công tác tư tưởng cán bộ, do đó các cơ quan sau sắp xếp đã cơ bản ổn định, cơ bản không có khiếu nại. Tuy nhiên, việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị còn chậm. Công tác sắp xếp, phân công kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của một số chức danh cán bộ, công chức, viên chức chưa nhiều. Một số cơ quan, đơn vị và địa phương chưa chú trọng công tác triển khai quán triệt chủ trương, quy định về tinh giản biên chế, từ đó cán bộ, công chức, viên chức chưa nắm được cụ thể các tiêu chuẩn, điều kiện và quyền lợi được hưởng nếu xin nghỉ việc hoặc nghỉ hưu trước tuổi.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn