Triển khai thực hiện công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật Nhà nước

Cập nhật ngày: 14/06/2024 11:08:59

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240614110951DT2-1.mp3

 

ĐTO - Để quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Thông báo số 209-TB/BNCTW ngày 7/2/2024 của Ban Nội chính Trung ương kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) về kết quả kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC thành pháp luật Nhà nước(viết tắt là Thông báo số 209); Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong việc thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC thành các quy định cụ thể tại địa phương. Trong đó, lưu ý chủ trương, chính sách liên quan đến các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; đấu thầu, đấu giá tài sản.


Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tháng 1/2024 (Ảnh: Thúy Mỹ)

Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện; tổ chức rà soát, khắc phục sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; bãi bỏ, điều chỉnh các văn bản không còn phù hợp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và PCTNTC. Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Luật Đấu thầu, Luật Đất đai, Luật Đấu giá, Luật Giám định tư pháp, Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, trọng tâm là những nội dung mới sửa đổi, bổ sung để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, khắc phục sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật.

Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ; thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật cho cán bộ làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cán bộ quản lý hành chính nhà nước, cán bộ làm công tác pháp chế nhằm nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; bố trí đủ kinh phí, nguồn lực, bảo đảm chế độ chính sách cho người làm công tác xây dựng pháp luật theo quy định. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra kịp thời phát hiện, làm rõ trách nhiệm, kiên quyết xử lý nghiêm cá nhân, đơn vị, nhất là vai trò người đứng đầu để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong việc thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC thành pháp luật, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản; rà soát, thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Song song đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục chỉ đạo tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, cơ quan, đơn vị liên quan trong xây dựng, hoàn thiện pháp luật, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC thành pháp luật và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; đấu thầu, đấu giá tài sản; giám định tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng hình sự; thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế.

Trước ngày 18 hàng tháng, các cấp ủy, tổ chức đảng báo cáo kết quả thực hiện gửi Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy). Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện gửi Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo số 209 nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về PCTNTC thành pháp luật Nhà nước.

Phú Nghĩa

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn