Triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, ứng phó với thách thức từ không gian mạng

Cập nhật ngày: 31/10/2022 12:38:35

ĐTO - UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng (ATANM) quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch xác định rõ nội dung, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương, các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp trong thực hiện Chiến lược; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của toàn xã hội về bảo đảm ATANM ứng phó với các thách thức từ không gian mạng. Đồng thời huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược.

Tầm nhìn đến năm 2030, cùng với các đơn vị, địa phương cả nước, phục vụ đắc lực trong việc đưa Việt Nam trở thành quốc gia tự chủ về ATANM để bảo vệ sự thịnh vượng của Việt Nam trên không gian mạng.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, xây dựng được hệ thống thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng có khả năng chỉ huy, kết nối, chia sẻ thông tin, tiếp nhận và xử lý sớm các thông tin gây hại đến không gian mạng quốc gia từ các sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp viễn thông, Internet, dịch vụ nội dung số. Hình thành lực lượng bảo đảm ATANM tại các sở, ngành, cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và các doanh nghiệp nhà nước; đảm bảo mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước có một bộ phận được giao nhiệm vụ làm đầu mối, chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm ATANM; khuyến khích mỗi doanh nghiệp có lực lượng bảo đảm ATANM.

Các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp nhà nước thực hiện bảo đảm ATANM theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin và an ninh mạng. Bảo vệ cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, trọng tâm là hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia theo quy định của pháp luật về an ninh mạng. Bảo vệ hệ thống thông tin của 11 lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng (theo Quyết định số 632 ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

Phấn đấu 80% người sử dụng Internet ở địa phương có cơ hội tiếp cận hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng và công cụ bảo đảm ATANM; phấn đấu trở thành thành viên của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia. Kinh phí bảo đảm ATANM đạt tối thiểu 10% kinh phí chi cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin.

Đến năm 2030, xây dựng được thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng với sự tham gia đông đảo, tích cực của quần chúng nhân dân; củng cố, tăng cường lực lượng bảo đảm ATANM; phấn đấu 90% người sử dụng Internet ở địa phương có cơ hội tiếp cận hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng và công cụ bảo đảm ATANM.

Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện và gửi về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 10/11/2022 để tập hợp. Các cơ quan, đơn vị còn lại triển khai, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Chiến lược và nội dung Kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm, thực hiện.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp triển khai thực hiện các nội dung về an ninh mạng theo Kế hoạch này. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về an toàn thông tin mạng theo Kế hoạch này.

Các sở, ngành, UBND huyện, thành phố đẩy mạnh hoạt động bảo đảm ATANM trong phạm vi quản lý; tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ của Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật; ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin mạng “Make in Viet Nam”, an ninh mạng tự chủ; gắn kết công tác bảo đảm ATANM với công tác triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số, phát triển đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số.

Các doanh nghiệp nhà nước tổ chức triển khai công tác bảo đảm ATANM trong hoạt động theo hướng dẫn của Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông. Các doanh nghiệp viễn thông, Internet, doanh nghiệp chủ quản nền tảng số chủ động, tích cực phối hợp triển khai công tác bảo đảm ATANM trong hoạt động của doanh nghiệp; tuân thủ các hướng dẫn, yêu cầu của Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông trong hoạt động phát triển hạ tầng số, nền tảng số và bảo vệ dữ liệu số...

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn