Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 12/01/2023 05:55:51

ĐTO - Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp đến năm 2030”, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 11/1/2023 đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại doanh nghiệp đến năm 2030.

Kế hoạch của UBND tỉnh xác định mục tiêu chung là tiếp tục khơi dậy, phát huy truyền thống hiếu học của công nhân lao động; tuyên truyền, vận động để công nhân lao động tại doanh nghiệp hình thành thói quen tự học, tích cực học tập suốt đời; hỗ trợ, tạo điều kiện để công nhân lao động tại các doanh nghiệp học tập nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, tiếp cận hệ thống giáo dục mở, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Về chính trị, pháp luật: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 80%, đến năm 2030 đạt trên 95% công nhân lao động tại các doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh có liên quan đến công nhân lao động gắn với những nội dung lý luận về chức năng, nhiệm vụ của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Đồng Tháp.

Về kỹ năng nghề nghiệp: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 50%, đến năm 2030 đạt 75% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng nghề.

Về kỹ năng sống: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 60%, đến năm 2030 đạt 85% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập các nội dung giáo dục kỹ năng sống.

Về ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 60%, đến năm 2030 đạt 85% công nhân lao động tại các doanh nghiệp được phổ biến về công nghệ thông tin, công nghệ số.

Về mô hình học tập: Phấn đấu đến năm 2025 đạt 60%, đến năm 2030 đạt 80% công nhân lao động tại các doanh nghiệp đạt danh hiệu “Công dân học tập" do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Với các mục tiêu đề ra, UBND tỉnh đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập, trong đó, chú trọng hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam hằng năm; tuyên truyền, phổ biến, vận động công nhân lao động phấn đấu đạt danh hiệu “Công dân học tập”, có kỹ năng số để có thể tự tìm kiếm, sử dụng, chia sẻ thông tin trên môi trường số, internet; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các gương công nhân lao động và con công nhân lao động hiếu học; nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay trong công nhân lao động.

Triển khai các biện pháp hỗ trợ công nhân lao động được học tập thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập suốt đời như hỗ trợ công nhân lao động được học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; tham gia góp ý xây dựng các chương trình đào tạo bổ sung, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp mới cho công nhân, người lao động tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; vận động các doanh nghiệp ưu tiên bố trí nguồn kinh phí cho việc khuyến khích học tập, nâng cao tay nghề; tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ công nhân lao động được tham gia học tập suốt đời.

Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động, trong đó cần quan tâm đổi mới, sáng tạo các mô hình hoạt động; đầu tư sửa chữa, xây dựng, nâng cao chất lượng các thiết chế văn hoá, thể thao tại các doanh nghiệp; nâng cao các dịch vụ phục vụ học tập suốt đời, hỗ trợ công nhân lao động đến tham gia sinh hoạt và học tập. 

Tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động, các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy học tập suốt đời trong công nhân lao động nhằm thúc đẩy công nhân lao động học tập và lao động sáng tạo.

Tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành, các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp trong việc tổ chức cho công nhân lao động, học tập kiến thức pháp luật, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống, những nội dung lý luận cơ bản về giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Đồng Tháp; tuyên truyền, vận động và hỗ trợ, tạo điều kiện để công nhân lao động, học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp...

NP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn