Công tác vận động trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 24/02/2022 09:41:51

ĐTO - Thời gian qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội) thực hiện tốt chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa chúc mừng các tân Tiến sĩ.
Ảnh: Văn Khương

Tạo môi trường, cơ chế thuận lợi để đội ngũ trí thức phát huy tài năng

Trong những năm qua, Đồng Tháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt việc tập hợp, xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức với số lượng và cơ cấu tương đối hợp lý. Năm 2008, toàn tỉnh chỉ có 2.280 trí thức (với 2 tiến sĩ; 34 thạc sĩ; 2.244 đại học, cao đẳng), đến năm 2017 đội ngũ này có 2.271 người (có 9 tiến sĩ, 232 thạc sĩ, 2.030 đại học, cao đẳng). Đến năm 2020, toàn tỉnh có 7.938 trí thức (tiến sĩ có 139 người; thạc sỹ có 1.300 người; đại học, cao đẳng có 6.499 người) đang hoạt động trong tất cả các cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức sự nghiệp. Một số trí thức được bố trí làm công tác lãnh đạo, quản lý đã phát huy tốt năng lực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, năng lực lãnh đạo và quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Nhiều trí thức trẻ thể hiện tính năng động, sáng tạo, thích ứng với kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Đội ngũ trí thức trong các trường đại học, cao đẳng, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố có nhiều công trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ có giá trị trong cuộc sống.


Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng khơi nguồn sáng tạo cho các em học sinh.
Ảnh: Khánh Duy

Để phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành nhiều văn bản nhằm xây dựng môi trường, cơ chế thuận lợi để đội ngũ trí thức làm việc, phát huy tài năng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Qua đó, đội ngũ trí thức tăng nhanh về số lượng và được nâng lên về chất lượng, từng bước phát huy vai trò, khẳng định vị trí của mình trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 216-CTr/TU ngày 9/12/2008 về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đặc biệt, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 2/11/2016 về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp. Nhờ đó, đội ngũ trí thức không ngừng lớn mạnh, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh và cả nước.

Thời gian qua, Liên hiệp Hội thực hiện tốt chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức. Hoạt động của các Hội thành viên ngày càng phong phú, bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngoài ra, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên còn tích cực tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chủ trương, chính sách, các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thiết thực giải quyết các vấn đề của đời sống xã hội.

Đáng quan tâm, các nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thời gian qua góp phần đa dạng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm. Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội còn tổ chức tốt Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật, góp phần tạo nên phong trào nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong tỉnh.


Ban tổ chức trao 2 giải Nhì cho các tác giả đạt giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đồng Tháp lần thứ 14 năm 2021.
Ảnh: Mỹ Nhân

Phát huy hơn nữa sức sáng tạo và đóng góp của đội ngũ trí thức

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xây dựng đội ngũ trí thức vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Hiện nay, tỉnh vẫn còn thiếu đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn cao, thiếu chuyên gia giỏi ở một số lĩnh vực; chưa xây dựng được đội ngũ chuyên gia đầu ngành ở những lĩnh vực quan trọng. Việc thu hút trí thức có trình độ cao về tỉnh công tác còn khó khăn. Bên cạnh đó, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chưa cao; đóng góp của trí thức vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương chưa ngang tầm so với yêu cầu. Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thực hiện chưa nhiều.

Trong thời gian tới, để phát huy hơn nữa sức sáng tạo và đóng góp của đội ngũ trí thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chương trình hành động số 216-CTr/TU ngày 9/12/2008 của Tỉnh ủy về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức trong tỉnh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới mạnh mẽ công tác tập hợp trí thức trong và ngoài tỉnh, nhất là trí thức khoa học trẻ. Đồng thời có cơ chế, chính sách về môi trường, điều kiện thuận lợi cho trí thức làm việc và cống hiến; thực hiện nghiêm các chính sách hiện có và nghiên cứu, điều chỉnh hợp lý hơn các chương trình, đề án liên quan đến xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, trí lực của địa phương.

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Thực hiện tốt việc đưa cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên có đạo đức, triển vọng đi đào tạo nước ngoài, chú trọng các chuyên ngành mà tỉnh có nhu cầu bức thiết. Ngoài ra, hoàn thiện cơ chế sử dụng đội ngũ trí thức khoa học, nhất là các trí thức có trình độ cao, chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học uy tín tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tham gia các diễn đàn và hội thảo khoa học, công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, công tác phổ biến kiến thức và các hoạt động khoa học khác.

Mặt khác, khuyến khích đội ngũ trí thức của tỉnh tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; tạo môi trường thông thoáng và điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trình độ tri thức, khơi dậy tinh thần yêu nước, tính tích cực xã hội, cống hiến trí tuệ cho sự phát triển của tỉnh nhà. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội và các Hội thành viên nhằm thu hút, phát huy tài năng của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, tổ chức tốt Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật để kịp thời tôn vinh, khen thưởng, động viên các trí thức có những mô hình, giải pháp sáng tạo khoa học kỹ thuật mang lại hiệu quả thiết thực cho tỉnh và cả nước.

PHẠM HÒA -PHƯƠNG HUỲNH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn