Triển khai hoạt động khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà

Cập nhật ngày: 22/04/2022 19:02:00

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai hoạt động khoa học và công nghệ thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh uỷ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025.

Theo kế hoạch, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 là triển khai ít nhất 15 nhiệm vụ khoa học công nghệ thực hiện nội dung thuộc Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh uỷ; tổ chức chuyển giao ít nhất 20 mô hình ứng dụng khoa học công nghệ (bao gồm chuyển giao công nghệ, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học) phục vụ các đề án của tỉnh.

Đến năm 2025, hỗ trợ phát triển ít nhất 20 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý) ra nước ngoài cho ít nhất một sản phẩm nông sản chủ lực, đặc thù của tỉnh. Tổ chức đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp chủ lực.

Y DU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn