Đẩy mạnh triển khai tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Cập nhật ngày: 27/02/2023 10:10:43

ĐTO - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu đẩy mạnh triển khai tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); những nội dung mới của dự thảo Luật; những vấn đề trọng tâm cần lấy ý kiến đối với từng nhóm đối tượng, những vấn đề có liên quan trực tiếp đến người dân ở cơ sở. Đồng thời vận động, hướng dẫn Nhân dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân; đảm bảo việc lấy ý kiến được công khai, minh bạch, dân chủ, đồng bộ, phản ánh ý chí, nguyện vọng và lợi ích của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ tổ chức triển khai lấy ý kiến của Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhất là việc xây dựng kế hoạch triển khai lấy ý kiến Nhân dân theo đúng nội dung chỉ đạo của UBND  tỉnh; tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo đề cương yêu cầu của Chính phủ và phải đảm bảo đúng thời hạn được giao.

Các địa phương chưa triển khai hoặc chậm triển khai tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phải nghiêm túc kiểm điểm việc chậm tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi tình hình tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của UBND các huyện, thành phố; tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện của các địa phương và tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo, đôn đốc đối với các địa phương tổ chức lấy ý kiến Nhân dân còn chậm. Đồng thời tham mưu chuẩn bị các nội dung liên quan và phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn