Đồng Tháp

Nâng cao chất lượng tiếp, đối thoại công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Cập nhật ngày: 29/09/2020 05:38:19

ĐTO - Thời gian qua, công tác tiếp công dân, đối thoại công dân trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được lãnh đạo tỉnh, các ngành, các cấp quan tâm thực hiện.


Lãnh đạo UBND tỉnh luôn quan tâm công tác tiếp, đối thoại công dân để giải quyết khiếu nại. 
Ảnh: N.ANH

Trong 9 tháng đầu năm, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tiếp công dân thường xuyên gần 4.000 lượt, với trên 4.600 người (có 30 đoàn khiếu nại nhiều người, gồm 18 vụ việc cũ; 12 vụ mới phát sinh).

Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã được quan tâm thực hiện đúng quy định. Trong kỳ, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các cấp đã tiếp trên 1.000 lượt, với 1.064 người. Qua tiếp công dân, nội dung khiếu nại lĩnh vực đất đai chiếm đa số với gần 58%, về chế độ chính sách chiếm 1,24%, lĩnh vực xã hội khác chiếm gần 6,5%, nội dung tố cáo chiếm hơn 7,8%, nội dung kiến nghị, phản ánh, chiếm hơn 24%... Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh còn tổ chức tiếp đột xuất khi cần thiết.

Trong kỳ, các cơ quan hành chính tiếp nhận gần 1.900 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (giảm hơn 24% so với 9 tháng đầu năm 2019). Qua xem xét, có 580 đơn không đủ điều kiện xử lý được lưu theo dõi theo quy định, đã xử lý gần 1.300 đơn đủ điều kiện. Trong đó, thụ lý giải quyết 460 đơn (447 đơn khiếu nại, 13 đơn tố cáo), ban hành văn bản hướng dẫn 554 đơn, chuyển cơ quan có thẩm quyền 243 đơn, đôn đốc giải quyết 38 đơn. Đa số nội dung đơn khiếu nại liên quan đến lĩnh vực hành chính về đất đai, chiếm gần 46%; nội dung tố cáo, chiếm hơn 5%; nội dung kiến nghị, phản ánh, chiếm gần 31%. UBND tỉnh ban hành 41 quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai và đã tổ chức thực hiện 41/41 quyết định.

Tổ công tác của UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra, rà soát 25 vụ khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài (có 3 vụ khiếu nại đông người). Trong đó, có 8 vụ khiếu nại đòi lại đất cũ do Nhà nước quản lý trước ngày 15/10/1993; 10 vụ khiếu nại về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện các dự án; 1 vụ khiếu nại việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 6 vụ tranh chấp quyền sử dụng đất. Qua đó, theo thẩm quyền phân cấp, các vụ việc trên đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết; Thanh tra Chính phủ và bộ, ngành Trung ương kiểm tra, rà soát, kết luận và thống nhất phương án giải quyết của UBND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định giải quyết và chỉ đạo kiểm tra, rà soát nhiều lần nhưng công dân vẫn chưa đồng tình, tiếp tục khiếu nại.

Qua công tác tiếp công dân, đối thoại công dân, UBND tỉnh đã hướng dẫn, vận động, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng quy định và đã vận dụng các chính sách hỗ trợ khác để áp dụng trong quá trình giải quyết khiếu nại nhằm hỗ trợ cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội. Thủ trưởng các cấp, các ngành đã chú trọng quan tâm công tác tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định. Công tác đối thoại với công dân trước khi ban hành quyết định giải quyết được tăng cường, chất lượng các cuộc đối thoại, tiếp xúc được nâng cao, nhiều vụ việc đã được giải quyết dứt điểm từ cơ sở. Việc phối hợp trong công tác tiếp công dân chặt chẽ, kịp thời. Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thường xuyên, kịp thời.

Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý kiến nghị, phản ánh và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục thực hiện hiệu quả những quy định pháp luật về tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo; nêu cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai, thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, phát huy công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; làm tốt công tác dân vận trong việc tham gia quy hoạch, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, tái định cư ở địa phương. Đồng thời chủ động giải quyết kịp thời đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo; có biện pháp chấn chỉnh những yếu kém trong quản lý nhà nước, xử lý cán bộ có sai phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết những bất cập của chính sách, pháp luật; vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ, an sinh xã hội trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo...

NHẬT ANH

Gửi bình luận của bạn