Thực hiện đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Cập nhật ngày: 05/12/2022 16:45:49

ĐTO - UBND tỉnh vừa có yêu cầu các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL).

Cụ thể, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL có tính khoa học, khách quan, toàn diện, chặt chẽ, khả thi, góp phần đưa công tác này ngày càng đi vào thực chất. Cùng với đó, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; bố trí nguồn lực và các điều kiện bảo đảm, cần thiết để thực hiện Thông tư số 03 ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

Các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá cần bảo đảm kết hợp giữa hiệu quả việc thực hiện quản lý nhà nước, PBGDPL của các sở, ngành, địa phương và sự tác động của công tác PBGDPL đối với chuyển biến về nhận thức, hành vi tuân theo pháp luật của đối tượng được PBGDPL. Ngoài việc các sở, ngành, địa phương tự đánh giá cần có sự tham gia của đối tượng thụ hưởng công tác PBGDPL (người dân, tổ chức, doanh nghiệp) để bảo đảm tính khách quan, toàn diện.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, tham gia đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL nhằm bảo đảm việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần đưa công tác PBGDPL đi vào thực chất, hướng về cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

T.T

Gửi bình luận của bạn