Số: 104/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 28 tháng 6 năm 2021

Thông báo bán đấu giá tài sản

Cập nhật ngày: 06/07/2021 15:22:35

* Quyền khai thác dịch vụ tại Trường THCS-THPT Phú Thành A, huyện Tam Nông, Đồng Tháp (Thời gian khai thác 02 năm học kể từ ngày 15/8/2021 đến ngày 31/7/2023), cụ thể:

 - Căn tin (DT 96,25m2); Giá khởi điểm: 125.000.000đ/năm học

 - Nhà giữ xe (DT 400m2); Giá khởi điểm: 65.000.000đ/năm học

* Điều kiện:

 Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện theo Phương án đấu giá số: 67/PA-THCS-THPT PTA ngày 15/6/2021 của Trường THCS-THPT Phú Thành A và không nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 05/7/2021 đến 15 giờ ngày 20/7/2021.

- Tiền đặt trước: Nộp 20.000.000đ (Căn tin); 10.000.000đ (Nhà giữ xe) các ngày 20/7, 21/7 và đến 15 giờ ngày 22/7/2021 tại Trường THCS-THPT Phú Thành A.

- Tiền bán hồ sơ: 150.000đ; 200.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 23/7/2021 tại TrườngTHCS-THPT Phú Thành A

- Hình thức: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773 852059; Trường THCS-THPT Phú Thành A. ĐT: 02773987172 (trong giờ hành chính).

Gửi bình luận của bạn