Thành lập Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững

Cập nhật ngày: 02/06/2012 10:01:24

Ngày 31/5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 641/QĐ-TTg về việc thành lập Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh trên cơ sở Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia để tham mưu và tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cơ quan thường trực của Hội đồng là Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng và thực hiện chiến lược, chính sách, các chương trình, nhiệm vụ và hoạt động về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; các giải pháp nhằm thực hiện phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; giám sát đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam theo Định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; giám sát đánh giá việc thực hiện các chương trình, nhiệm vụ và hoạt động về nâng cao năng lực cạnh tranh; tổng kết thực hiện phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh ở Việt Nam.

Đồng thời, Hội đồng chỉ đạo những hoạt động liên quan đến những cam kết của Chính phủ Việt Nam với Liên hợp quốc và quốc tế trong khuôn khổ hoạt động của thập kỷ giáo dục vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc (giai đoạn 2005-2014); xây dựng báo cáo quốc gia về phát triển bền vững, báo cáo quốc gia về năng lực cạnh tranh; tổ chức Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững, Hội nghị toàn quốc về nâng cao năng lực cạnh tranh; Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các báo cáo tư vấn, kiến nghị của Hội đồng về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Cơ cấu thành viên của Hội đồng có 43 người do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm Chủ tịch Hội đồng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 248/QĐ-TTG ngày 24/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia và Quyết định số 663/QĐ-TTg ngày 26/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên của Hội đồng Phát triển bền vững quốc gia/.

Vietnam+

Gửi bình luận của bạn