TAM NÔNG

Quan tâm xây dựng, phát triển đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư

Cập nhật ngày: 30/06/2022 10:31:38

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện Tam Nông quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời các chương trình, kế hoạch có nội dung liên quan đến phát triển đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại nơi cư trú; hướng dẫn tổ chức bình xét các danh hiệu văn hóa như: xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Ấp văn hóa nông thôn mới”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, xây dựng “Người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến”... góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện hàng năm.


Huyện Tam Nông tham gia Hội thi “Gia đình văn hóa” tiêu biểu cấp tỉnh

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tam Nông phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tham gia giám sát tình hình khảo sát thực trạng kinh tế - xã hội khóm, ấp, xã, thị trấn hàng năm; hướng dẫn Ban Vận động các khóm, ấp về đăng ký gia đình văn hóa, khóm ấp văn hóa. Qua vận động, có 27.556/27.857 hộ đăng ký thực hiện gia đình văn hóa (chiếm 98,92%); 53/53 ấp đăng ký ấp văn hóa nông thôn mới; 5/5 khóm đăng ký khóm văn minh đô thị; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia xây dựng danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2021.

Cuối năm 2021, Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa xã, thị trấn phối hợp với Ban vận động khóm, ấp tiến hành bình xét, kết quả có 26.160/27.831 hộ (chiếm 94%) đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; có 52/53 ấp được công nhận “Ấp văn hóa nông thôn mới”; có 5/5 khóm được công nhận “Khóm văn minh đô thị” (đạt 100%); có 10/11 xã đạt danh hiệu “Xã văn hóa nông thôn mới” (đạt 90,91%); thị trấn Tràm Chim đạt chuẩn “Thị trấn văn minh đô thị” nhiều năm liên tục. Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa huyện Tam Nông tổ chức phúc tra, chấm điểm danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2021. Kết quả có 114/118 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (chiếm 96,61%) đạt chuẩn văn hóa năm 2021.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”, trong những năm qua, việc xây dựng “Người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến” tại địa phương được phát động mạnh mẽ, đều khắp trên các lĩnh vực, đời sống xã hội, các tầng lớp nhân dân, thành phần kinh tế, cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang... góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, nhất là làm cho phong trào thi đua yêu nước phát triển sôi nổi trong toàn huyện, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế, tạo môi trường xã hội lành mạnh.

Đồng thời khơi dậy ý thức, trách nhiệm, nhiệt tình cách mạng và những sáng kiến, sáng tạo, vượt qua khó khăn để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Tiêu biểu như phong trào “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành giáo dục và đào tạo; “Thi đua quyết thắng” trong lực lượng vũ trang Nhân dân; “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”...

TIẾN ĐẠT

Đối với việc thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Quyết định số 30 của UBND tỉnh về Quy định xây dựng và thực hiện Quy ước khóm, ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa huyện Tam Nông hướng dẫn các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát và kịp thời sửa đổi, bổ sung các nội dung không còn phù hợp theo đúng quy định. Kết quả, 53/53 Quy ước ấp và 5/5 Quy ước khóm được Chủ tịch UBND huyện Tam Nông phê duyệt, đảm bảo hình thức và nội dung theo đúng quy định.

Gửi bình luận của bạn