Tăng cường triển khai xây dựng văn hóa học đường

Cập nhật ngày: 04/08/2022 09:38:20

ĐTO - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 08 ngày 1/6/2022 về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường nhằm rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức và trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, gia đình và bản thân.


Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Tháp chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn và giáo dục kỹ năng cho học sinh trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, văn hóa, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ luôn được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, nhà trường và xã hội quan tâm. Công tác xây dựng văn hóa học đường đã có nhiều chuyển biến tích cực; tạo niềm tin cho xã hội về chất lượng giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài góp phần đào tạo nên những thế hệ công dân tốt, có phẩm chất, năng lực, đạo đức, văn hóa đáp ứng yêu cầu của xã hội. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một bộ phận học sinh, sinh viên, nhà giáo có biểu hiện lệch chuẩn về đạo đức, lối sống văn hóa, hành vi ứng xử trên bình diện xã hội và môi trường học đường. Ở một số địa phương, công tác xây dựng văn hóa học đang chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, thường xuyên; việc thực hiện còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu; sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội trong trường học thiếu chặt chẽ; nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa học đường ở một số nơi còn bất cập, thiếu hấp dẫn.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Đảng và Nhà nước có chủ trương về xây dựng nền giáo dục với tư tưởng phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó, xác định văn hóa, con người Việt Nam thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tăng đầu tư cho phát triển văn hóa, xây dựng văn hóa học đường, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tin, khát vọng, tự hào dân tộc đối với học sinh, sinh viên. Từ đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08 ngày 1/6/2022 về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường. Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Công an; Bộ Thông tin và Truyền thông; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về xây dựng văn hóa trong trường học. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, nâng cao sức khỏe học đường cho học sinh, sinh viên và xây dựng xã hội học tập. Chú trọng hoàn thiện các quy định về quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Triển khai có hiệu quả Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng”. Rà soát sử dụng sân chơi văn hóa, thể thao phù hợp đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh cho học sinh, sinh viên...

Tại tỉnh Đồng Tháp, thực hiện Chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 377 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan và UBND huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành địa phương trong công tác xây dựng văn hóa học đường; bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Đồng thời chú trọng xây dựng nội dung giáo dục giá trị văn hóa truyền thống; tình yêu quê hương; giá trị di tích lịch sử văn hóa địa phương. Thực hiện các giải pháp phù hợp, đồng bộ trong công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội, phát huy vai trò, trách nhiệm của gia đình trong việc giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên...

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 06 về “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”, trong đó có nội dung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện để phát triển toàn diện và phát huy phẩm chất “nghĩa tình, năng động, sáng tạo” của con người Đồng Tháp, nhất là thế hệ trẻ. Để thực hiện và phát huy về “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo” cũng như xây dựng văn hóa học đường, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Xây dựng môi trường văn hóa, giáo dục an toàn, lành mạnh và giáo dục kỹ năng cho người học. Khơi gợi niềm say mê khoa học, sáng tạo từ bản lĩnh sư phạm của nhà giáo phải có sức “truyền lửa”, “truyền cảm hứng”, “chạm” vào trái tim, tâm hồn trẻ thơ, “đánh thức” tiềm năng thông minh, sáng tạo trong trí tuệ của người học, dẫn dắt các em tự biết mình nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước... góp phần xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo cũng như xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn