Xây dựng môi trường văn hóa - tạo động lực cho sự phát triển

Cập nhật ngày: 08/06/2022 16:40:37

http://baodongthap.com.vn/database/video/20220608044156dt2-7.mp3

 

ĐTO - Triển khai thực hiện tốt Kết luận số 76 ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, đặc biệt là Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (viết tắt là Hội nghị Văn hóa) vào ngày 24/11/2021, để góp phần chung tay xây dựng môi trường văn hóa, tạo động lực cho sự phát triển của dân tộc Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen hồng nói riêng.


Du khách tham quan đường hoa Xuân năm 2022 trên đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP Cao Lãnh

Để tiếp tục nâng cao nhận thức, thống nhất về ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 06 ngày 31/12/2021 về “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”. Với quan điểm xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội, thống nhất trong đa dạng, kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và mang bản sắc, đặc trưng Đồng Tháp. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện để phát triển toàn diện trên nền tảng giá trị của văn hóa Việt Nam. Qua đó, hình thành đạo đức, nhân cách, tính tự tin, tự trọng, tự lực, nuôi dưỡng và phát huy tinh thần “Tự hào công dân Đất Sen hồng”.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện đạt hiệu quả các nội dung Nghị quyết đã đề ra. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và sơ kết, đánh giá việc thực hiện, kịp thời điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị Văn hóa. Nhiều bài viết, bài báo được chia sẻ, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội chính thống của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền sự kiện mang tính lịch sử của đất nước thông qua các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan để cán bộ, công chức, viên chức và người dân nghiên cứu, tìm hiểu. Qua đó, cho thấy Hội nghị Văn hóa đã tạo động lực, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai các quan điểm, chủ trương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo, các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác văn hóa, văn nghệ... để từ đó bản thân mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên cùng chung tay xây dựng môi trường văn hóa, tạo động lực cho sự phát triển của dân tộc Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen hồng nói riêng.

Liên quan đến các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành văn hóa - thể thao và du lịch tỉnh đã thực hiện dàn dựng 14 chương trình nghệ thuật, với 17 lượt biểu diễn, thu hút khoảng 5.000 lượt người đến xem. Tổ chức sinh hoạt 4 Câu lạc bộ năng khiếu hát thanh niên và thiếu nhi. Về văn hóa và cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn tỉnh có 107/115 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (đạt 96,3% so với kế hoạch đề ra), có 115/115 xã đạt tiêu chí văn hóa, 97/97 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100%), 3/6 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 đã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa (đạt 50%).

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng, quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp đã lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương, linh hoạt, chủ động trong công tác cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm trọng tâm để thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đối với lĩnh vực văn hóa tập trung vào 4 trụ cột về thể chế - thiết chế - nguồn nhân lực - chuyển đổi số. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch có bước phát triển trong những tháng đầu năm 2022. Từng lĩnh vực đều có điểm nhấn, dấu ấn riêng với nhiều hoạt động trọng tâm, nổi bật như: tổ chức thành công các cuộc hội thảo, hội nghị quan trọng, tham gia hội thi, hội diễn, giải thể thao cấp Quốc gia và các sự kiện du lịch tại: Quảng Nam, Hà Nội, An Giang, Bạc Liêu...

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn