Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo

Cập nhật ngày: 23/01/2023 11:14:38

ĐTO - Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện để phát triển toàn diện và phát huy phẩm chất tốt đẹp của con người Đồng Tháp, nhất là thế hệ trẻ là một trong những mục tiêu quan trọng trong Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo (viết tắt là Nghị quyết số 06).


Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong (đứng giữa) 
thăm Công ty TNHH may mặc Tuyết Nghĩa (xã Tân Phước, huyện Tân Hồng)

Qua tiếp thu Nghị quyết số 06, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lấp Vò đã ban hành kế hoạch, tổ chức quán triệt, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm giáo dục trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò quan trọng và cấp bách của văn hóa, xây dựng con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, địa phương. Trong năm 2022, các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện lĩnh vực văn hóa bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể. Tăng cường đầu tư cho giáo dục, khoa học, lịch sử truyền thống, văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao, thông tin đại chúng, thiết chế văn hóa. Nổi bật là đẩy mạnh tuyên truyền trong người dân tích cực vun đắp tình làng nghĩa xóm, “Tương thân tương ái”, “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống tôn sư trọng đạo... Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào “Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo” gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phát động trong cộng đồng dân cư.


Viện Khảo cổ học khảo sát, khai quật khảo cổ tại Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp thuộc địa bàn xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười

Việc xây dựng con người Đồng Tháp phát triển toàn diện, “nghĩa tình, năng động, sáng tạo” theo Nghị quyết số 06, huyện Lấp Vò đã tập trung giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi, nhất là giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tốt đẹp của con người Đồng Tháp. Huyện đã tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng thanh niên trên địa bàn nâng cao trình độ chuyên môn, khoa học công nghệ, được thụ hưởng các chính sách giáo dục đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tham gia học tập, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, lý luận chính trị, pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, từ đó, bộ mặt văn hóa nông thôn từng bước cải thiện rõ nét, cơ sở hạ tầng nông thôn được cải thiện đáng kể, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, thúc đẩy kinh tế phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại huyện Tân Hồng, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 06, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; các xã, thị trấn đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để mỗi người dân là tuyên truyền viên giới thiệu, quảng bá về giá trị lịch sử, văn hóa, con người Tân Hồng nói riêng và Đồng Tháp nói chung. Đồng thời phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong xây dựng và hưởng thụ đời sống văn hóa, nâng cao ý thức và kiến thức bảo vệ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, di sản văn hóa, di tích lịch sử cho hệ thống chính trị và người dân trong huyện. UBND huyện Tân Hồng đã chỉ đạo 4 xã (Tân Thành A, Tân Thành B, Bình Phú và Thông Bình) thành lập Ban Quản lý di tích văn hóa đối với các di tích trên địa bàn xã. Trong đó, UBND các xã, các Ban Quản lý di tích thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức và kiến thức bảo vệ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, di sản văn hóa, di tích lịch sử cho người dân địa phương xung quanh các di tích trên địa bàn. Các cấp, ngành đấu tranh loại trừ các sản phẩm văn hóa độc hại, các hành vi truyền bá tư tưởng sai trái, lối sống thực dụng, trái thuần phong mỹ tục. Phát huy mạnh mẽ yếu tố nghĩa tình, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” và “Tương thân tương ái” giữa người thân trong gia đình, giữa hàng xóm, láng giềng, giữa đồng chí, đồng nghiệp... Qua đó, tình người được phát huy, mọi người tự giác hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong khó khăn.


Tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Tỉnh đã và đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 06, trong đó xác định xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển kinh tế - xã hội, thống nhất trong đa dạng, kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và mang bản sắc, đặc trưng Đồng Tháp. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo điều kiện để phát triển toàn diện và phát huy phẩm chất “nghĩa tình, năng động, sáng tạo” của con người Đồng Tháp, nhất là thế hệ trẻ. Giáo dục và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa Đồng Tháp trên nền tảng giá trị của văn hóa Việt Nam. Qua đó, hình thành đạo đức, nhân cách, tính tự tin, tự trọng, tự lực, nuôi dưỡng và phát huy tinh thần “Tự hào công dân Đất Sen hồng” và hướng đến mục tiêu xây dựng hệ giá trị văn hóa Đồng Tháp dựa trên nền tảng hệ giá trị văn hóa Việt Nam, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và xây dựng chuẩn mực con người Đồng Tháp phát triển toàn diện, “nghĩa tình - năng động - sáng tạo”, hướng đến tính chân - thiện - mỹ với các chuẩn mực đặc trưng của con người Việt Nam.

Do linh hoạt cả trong tư duy và hành động nên người Đồng Tháp rất năng động, sáng tạo, nhất là tiếp nhận cái mới, tự tin, quyết đoán trong xây dựng mô hình, cách làm hiệu quả. Chính sự năng động và sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh từng bước tạo nên môi trường đầu tư, cải cách hành chính được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài địa phương đánh giá cao, sẵn sàng đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, năm 2022, toàn tỉnh thành lập mới gần 600 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký hơn 4.200 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2021, tăng 222 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký tăng 1.300 tỷ đồng, số lao động tăng hơn 3.750 người.

 


​Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng (bên phải) tặng bức tranh bằng lá sen khô cho ông Sata Kouichiro - Giám đốc Khối nước ngoài của Tập đoàn Something (Nhật Bản) đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Tháp

Tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội như: tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2025; đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025... nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân Đất Sen hồng.

N.T

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn