Giai đoạn 2021-2025, Đồng Tháp được giao trên 457 tỷ đồng thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia

Cập nhật ngày: 10/06/2022 16:02:50

ĐTO - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 652/QĐ-TTg giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia.

Theo Quyết định, giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đồng Tháp được giao kế hoạch vốn trên 457 tỷ đồng (Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững gần 14,3 tỷ đồng và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên 443 tỷ đồng); phấn đấu đến năm 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giai đoạn 2022-2025 là 0,4%; 10 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 90,4% xã đạt chuẩn nông thôn mới; 30,8% xã đạt nông thôn mới nâng cao; 2,9% xã đạt nông thôn kiểu mẫu.

Trong giai đoạn này, Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kế hoạch và mục tiêu, nhiệm vụ được giao, thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương cho các cơ quan, đơn vị sử dụng bảo đảm phù hợp quy định Luật Đầu tư công, Nghị quyết 517/NQ-UBTVQH, các Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư từng Chương trình mục tiêu Quốc gia và các quy định pháp luật liên quan; xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia thuộc phạm vi quản lý trước ngày 1/7/2022 theo quy định tại Điều 6 Nghị định 27/2022/NĐ-CP; cân đối vốn đối ứng từ ngân sách địa phương, lồng ghép nguồn vốn, thực hiện các giải pháp huy động các nguồn lực khác tại địa phương để thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia theo quy định; căn cứ khả năng cân đối vốn hằng năm, ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành, chuyển tiếp, chỉ bố trí vốn cho các dự án khởi công mới khi đã bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp...; báo cáo việc thực hiện này về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chủ quản Chương trình mục tiêu Quốc gia trước ngày 15/7/2022.

Võ Văn Đề

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn