Tăng cường quản lý nhà nước về thanh niên

Cập nhật ngày: 29/05/2023 20:10:29

ĐTO - Để triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 đạt hiệu quả, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 8/3/2023 của UBND tỉnh về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Đồng Tháp năm 2023, bảo đảm đầy đủ các nội dung và đúng tiến độ thời gian đề ra.


Ảnh minh họa

Đảm bảo bố trí đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực; đảm bảo ngân sách cho việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

Tăng cường thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, cụ thể hóa chính sách, pháp luật đối với thanh niên ở địa phương; lồng ghép các chính sách về thanh niên trong các chính sách phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên gắn với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Quan tâm, tạo điều kiện đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cho thanh niên nhằm không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, sức khỏe, thể lực cho thanh niên; đầu tư, hỗ trợ chương trình, chính sách cho thanh niên, đặc biệt là đầu tư hỗ trợ cho thanh niên nông thôn vay vốn sản xuất.

T.NG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn