Triển khai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt

Cập nhật ngày: 11/06/2024 16:46:34

ĐTO - Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo; Quy trình phối hợp số 2286/C06-TCKT triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp brảo hiểm xã hội (BHXH) trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố phổ biến nội dung chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không dùng tiền mặt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương nắm rõ tiện ích việc ứng dụng dữ liệu dân cư, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước.

Thường xuyên tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nội dung chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và các văn bản hướng dẫn về chính sách của nhà nước trong việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không dùng tiền mặt đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương.

UBND tỉnh giao cơ quan BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh (cơ quan thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh) và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quy trình phối hợp nghiêm túc, đúng yêu cầu, tiến độ đề ra, đảm bảo việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được kịp thời, nhanh chóng; tăng tỷ lệ người nhận các chế độ BHXH qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; quản lý người hưởng chặt chẽ; chi trả đúng người, đúng chế độ; tránh lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm. Thực hiện công tác tham mưu, đề xuất UBND tỉnh đối với những nội dung có liên quan thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn, đề nghị các chi nhánh Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ, có chính sách ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán và hướng dẫn mở tài khoản để thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đối với người hưởng chưa có tài khoản; nghiên cứu thực hiện đảm bảo các nội dung về thúc đẩy chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp cơ quan BHXH tỉnh chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về chủ trương chuyển đổi số, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua ngân hàng: thông tin, tuyên truyền các sản phẩm, dịch vụ và quy trình, thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt; những lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt khi thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH.

Công an tỉnh phối hợp, rà soát, xác minh, làm sạch thông tin đối tượng được chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng góp phần chuyển đổi số ngành BHXH, kịp thời điều chỉnh thông tin công dân đảm bảo dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống” nhằm tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp bộ phận BHXH cùng cấp rà soát, lập danh sách các trường hợp công dân thường trú trên địa bàn được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhưng hiện nay đã đi khỏi nơi thường trú…

NP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn