Huyện Hồng Ngự

Chú trọng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng

Cập nhật ngày: 11/06/2014 05:15:37

Từ khi có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng trên địa bàn huyện Hồng Ngự đã quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bước đầu đạt kết quả quan trọng.

Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 đã tạo chuyển biến tích cực trong phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, khắc phục một số hạn chế, thiếu sót trong công tác cán bộ và nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Các đồng chí cấp uỷ Huyện thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Huyện, BTV và Thường trực Huyện uỷ, luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong sinh hoạt; tăng cường chế độ lãnh đạo tập thể đi đôi với phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đều được tập thể bàn bạc, quyết định. Phần lớn các cá nhân là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện tốt vai trò, quyền hạn, trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy chế làm việc của cấp uỷ, cơ quan, đơn vị.

Nhiều đồng chí cấp uỷ viên huyện ngoài lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách, đã thể hiện được trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng các chủ trương của Huyện uỷ.

Từ sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhất là khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đã có những chuyển biến tích cực bước đầu, trong đó xác định những vấn đề trọng tâm cần tập trung giải quyết, nhất là những vấn đề bức xúc, cấp bách. Phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đối với chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có cải tiến so với trước đây.

Các cấp uỷ tập trung lãnh đạo giải quyết những vấn đề lớn, có ý nghĩa chính trị quan trọng; phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của chính quyền trong quản lý nhà nước; khắc phục dần tình trạng cấp uỷ bao biện, làm thay công việc của chính quyền, cũng như tình trạng thụ động, trông chờ của chính quyền vào cấp uỷ.

Thời gian gần đây, không khí dân chủ trong các cuộc họp, hội nghị, trong hoạt động của cấp uỷ đã động viên và khơi dậy tinh thần dân chủ trong toàn Đảng bộ, thể hiện rõ trong học tập, quán triệt nghị quyết, trong thảo luận xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của đảng viên, trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở... Nhiều cấp uỷ đã coi trọng phát huy vai trò và tạo điều kiện thuận lợi để mặt trận và các đoàn thể tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các quyết định, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Những chuyển biến đó đã góp phần tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, đã cổ vũ đông đảo nhân dân tích cực góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng bộ.

Dũng Chinh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn