Chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kiểm tra công tác cải cách hành chính

Cập nhật ngày: 25/10/2022 11:16:12

ĐTO - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa vừa có chỉ đạo thủ trưởng các sở, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm được nêu trong Báo cáo kết quả kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của Đoàn Kiểm tra CCHC và Thông báo kết quả kiểm tra của Đoàn Kiểm tra với từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp biết và sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính (TTHC); tiếp tục chỉ đạo nghiêm việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khi có nhu cầu thực hiện; xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các mô hình CCHC gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân giai đoạn 2021- 2026; chủ động nghiên cứu, học tập, xây dựng và nhân rộng việc thực hiện các mô hình mới, cách làm hay có hiệu quả trong thực hiện CCHC để áp dụng tại cơ quan, đơn vị, địa phương; rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình CCHC hiện có để tiếp tục hoàn thiện hoặc ngưng thực hiện khi không còn phù hợp với thực tế.

Đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là các công việc có liên quan trực tiếp để tránh gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn, quá hạn và thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân, doanh nghiệp khi xảy ra sai sót, trễ hẹn. Các cơ quan, địa phương chưa được kiểm tra, trên cơ sở nội dung của Báo cáo kết quả kiểm tra CCHC năm 2022, tiến hành kiểm tra trong nội bộ, xem xét các nội dung để tránh các sai sót, hạn chế, khuyết điểm tương tự.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh phối hợp với Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND cấp huyện rà soát, kiểm tra chặt chẽ kết quả hoạt động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và Bộ phận Một cửa cấp huyện trong việc giải quyết TTHC đối với lĩnh vực đất đai, bảo đảm đúng quy trình, thời gian đã được niêm yết công khai.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp thường xuyên với các cơ quan, đơn vị, địa phương và Văn phòng UBND tỉnh để kiện toàn Hệ thống thông tin một cửa điện tử, khắc phục kịp thời những lỗi phát sinh trên hệ thống; tiếp tục tham mưu và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích theo quy định; hỗ trợ tài liệu, hình ảnh cho các cơ quan, địa phương thực hiện tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, địa phương thực hiện đúng các quy định về kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; tiếp tục duy trì, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công, Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh và Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 của tỉnh...

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn