Nhiều phương thức khai thác, sử dụng thông tin cư trú khi giải quyết thủ tục hành chính

Cập nhật ngày: 09/04/2023 05:53:09

ĐTO - Ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06 triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (viết tắt là Đề án 06). Qua triển khai thực hiện Đề án số 06 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã mang lại nhiều kết quả như: phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư...


Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND huyện Tân Hồng

Liên quan đến việc thực hiện Đề án số 06, ngày 21/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 104 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công (hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023). Tại điều 14 của Nghị định số 104 có quy định một số phương thức khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Theo đó, khi công dân thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phải tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua chức năng của hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia để giải quyết thủ tục hành chính. Trường hợp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính chưa kết nối với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, thì yêu cầu công dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân qua cổng dịch vụ công Quốc gia để ghi nhận và lưu trữ thông tin về cư trú trong hồ sơ thủ tục hành chính.

Trường hợp khi công dân tra cứu, xuất trình thông tin cá nhân, nơi thường trú hiển thị trên ứng dụng VNeID, các cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ghi nhận và lưu trữ thông tin này trong hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, không được yêu cầu công dân xuất trình thêm các giấy tờ khác, chứng nhận các thông tin đã có trên ứng dụng VneID khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Các thông tin Căn cước công dân, thông tin dân cư được tích hợp hiển thị trên ứng dụng VneID để người dân, cơ quan, tổ chức sử dụng để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch của người dân. Các doanh nghiệp, tổ chức kết nối trực tiếp với hệ thống định danh xác thực điện tử của Bộ Công an hoặc thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ xác thực điện tử theo trình tự, thủ tục quy định để xác thực tài khoản định danh điện tử hoặc khai thác thông tin liên quan khi người dân có yêu cầu.

Cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư bằng hình thức sử dụng thiết bị đầu đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chíp trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử để ghi nhận và lưu trữ thông tin công dân trong hồ sơ thủ tục hành chính. Như vậy, khi công dân tiến hành thực hiện thủ tục hành chính, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công không được yêu cầu công dân xuất trình thêm các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh các thông tin đã được thể hiện trong dữ liệu của mã QRcode và thẻ chíp của thẻ Căn cước công dân.

Trường hợp không thể khai thác được thông tin cư trú của công dân theo các phương thức nêu trên, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình một trong các giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú. Các loại giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú bao gồm: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Việc yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú được nêu cụ thể trong quyết định công bố thủ tục hành chính của cơ quan, địa phương hoặc các văn bản thông báo dịch vụ của cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ và phải được niêm yết tại trụ sở tiếp công dân hoặc trên các trang web tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn