Chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ

Cập nhật ngày: 01/08/2022 13:06:49

ĐTO - Nghị quyết quy định mức chi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành và có hiệu lực từ ngày 25/7/2022.

Cụ thể, chi phí khám sức khỏe trước khi đi điều dưỡng tối đa 100.000 đồng/người; tiền ăn ngày tập trung tại tỉnh trước khi đi điều dưỡng (tập trung trước 1 ngày) và trong thời gian đi đường (bao gồm ngày đi đến địa điểm điều dưỡng và ngày về): Tối đa buổi sáng 50.000 và buổi trưa, chiều 150.000 đồng/người/bữa ăn.

Về tiền phòng nghỉ: Ngày tập trung tại tỉnh trước khi đi điều dưỡng tối đa 200.000 đồng/người/ngày; trường hợp tổ chức điều dưỡng phục hồi sức khỏe theo hình thức kết hợp tham quan thực tế tối đa 350.000 đồng/người/ngày.

Chi phí khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh phát sinh trong thời gian điều dưỡng: Hỗ trợ đối với các chi phí ngoài phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế, mức chi theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hiện hành do cơ quan có thẩm quyền quyết định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập nơi đối tượng điều dưỡng tham gia khám bệnh, chữa bệnh. Về chi phí phương tiện vận chuyển thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh, đảm bảo trình tự, thủ tục và chứng từ, hóa đơn theo quy định.

Trường hợp cơ quan chủ trì tổ chức đưa đối tượng đi điều dưỡng phục hồi sức khỏe theo hình thức hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch thì thực hiện thanh toán theo hợp đồng thực tế nhưng tối đa không vượt quá tổng kinh phí khi tính theo định mức quy định (tại khoản 2, 3, 5 Điều 3 Nghị định này); đồng thời phải đảm bảo trình tự, thủ tục và chứng từ, hóa đơn theo quy định của pháp luật.

Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Nghị định 75 ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 131 ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương có liên quan.

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành; nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

THANH TRÚC

Gửi bình luận của bạn