Công tác lý luận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương

Cập nhật ngày: 11/06/2024 13:42:34

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240611014256dt2-2.mp3

 

ĐTO - Sau khi tiếp thu Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị khóa XI về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 (viết tắt là Nghị quyết số 37), Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tam Nông triển khai gắn với thực hiện Chỉ thị số 23 ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.


Cán bộ, đảng viên huyện Tam Nông tham gia quán triệt, học tập sinh hoạt chính trị, tư tưởng “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (Ảnh: CTV)

Trong thực hiện Nghị quyết số 37, các cấp ủy xác định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn trong xây dựng, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ. Từ đó, tạo sự thống nhất cao về chính trị, tư tưởng trong cấp ủy, sự đồng thuận của người dân trên địa bàn huyện Tam Nông, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. BTV Huyện ủy Tam Nông chú trọng vận dụng, sáng tạo trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 37 với việc xây dựng các văn kiện và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tam Nông nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tam Nông nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đồng chí Châu Văn Bo - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tam Nông, cho biết: “BTV Huyện ủy luôn xác định tầm quan trọng của công tác lý luận chính trị trong thực hiện nhiệm vụ của hệ thống chính trị. Đặc biệt, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm giúp cấp ủy, cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng và thành quả cách mạng của Đảng, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chủ trương của Đảng vào tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

BTV Huyện ủy Tam Nông thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Trung tâm Chính trị huyện đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các lớp bồi dưỡng, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tăng cường trao đổi, thảo luận phát huy tính tích cực, chủ động của người học. Việc xây dựng nội dung bồi dưỡng cho từng đối tượng được lồng ghép giữa chương trình theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương với thực tiễn triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương như: giới thiệu lịch sử Đảng bộ tỉnh, huyện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình xây dựng nông thôn mới, thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Hàng năm, huyện Tam Nông đều tổ chức các lớp chính trị hè cho giáo viên, có trên 99% giáo viên dự học, các lớp học đều được chuẩn bị chu đáo từ khâu chiêu sinh, mở lớp đến điều kiện phục vụ cho việc giảng dạy của giảng viên và học tập của học viên.

Thời gian tới, BTV Huyện ủy Tam Nông tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37 và Kế hoạch số 237 ngày 8/3/2024 của BTV Tỉnh ủy “Về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030”. Quan tâm lãnh đạo đổi mới cơ chế quản lý, phát huy dân chủ, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo trong công tác lý luận, đặc biệt là Quy định số 285 của Bộ Chính trị khóa XI về dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị trong cơ quan Đảng, Nhà nước. Thường xuyên đưa đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giảng viên lý luận, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị cần thiết đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác nghiên cứu lý luận của Trung tâm Chính trị huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng đối với cán bộ, đảng viên nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37, BTV Huyện ủy Tam Nông đẩy mạnh việc bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về lý luận chính trị. Đồng thời cử và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ. Từ đó các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ đã mang lại hiệu quả thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Chẳng hạn, đề tài “Sử dụng bột bã mía trong nuôi tôm càng xanh”, “Nuôi cá chạch lấu thương phẩm bằng hệ thống nước trong tuần hoàn”, “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất kiệu đạt chứng nhận VietGAP, liên kết tiêu thụ và xây dựng thương hiệu”...  Ngoài ra, trong quá trình sản xuất nông nghiệp, nông dân có giải pháp kỹ thuật, sáng chế mới áp dụng vào sản xuất, cụ thể là “Sáng chế máy tạo rãnh làm đường thoát nước cho mặt ruộng” và “Sáng chế máy đắp bờ thửa một bên” của 2 hộ nông dân tại xã Phú Đức và Phú Cường.

DŨNG CHINH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn