Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921 - 08/8/2021)

Đồng chí Lê Quang Đạo - nhà hoạt động tư tưởng và văn hóa xuất sắc của quân đội và của Đảng

Cập nhật ngày: 05/08/2021 05:16:44

ĐTO - Cuộc đời, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng và cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam của đồng chí Lê Quang Đạo - Người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, một nhà lãnh đạo có uy tín của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Đồng chí đã có những đóng góp vô cùng quan trọng đối với công tác chính trị, tư tưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, công tác khoa giáo của Đảng; công tác lập hiến, lập pháp của Quốc hội và tổ chức, hoạt động của Quốc hội cũng như trong xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và tinh thần đoàn kết quốc tế. Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của Đồng chí Lê Quang Đạo -  một nhà yêu nước chân chính, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân học tập.


Đồng chí Lê Quang Đạo

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tôn vinh công lao, cống hiến to lớn của đồng chí đối với Đảng, cách mạng Việt Nam; qua đó giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực thi đua học tập, lao động, công tác và chiến đấu góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng phát triển và bảo vệ đất nước.

Tiểu sử của đồng chí Lê Quang Đạo (xem chi tiết tại đây)

Đ.D

Gửi bình luận của bạn