Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương (khóa X)
Lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển tích cực

Cập nhật ngày: 18/07/2012 10:01:14

Qua 5 năm thực hiện Chương trình hành động theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa X), kinh tế của tỉnh có sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


Trên 50% diện tích sản xuất nông nghiệp của tỉnh được tưới tiêu
thông qua hệ thống trạm bơm điện

Trong những năm qua, tỉnh đã tổ chức nhiều lớp đào tạo, tập huấn và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, giúp nông dân giảm giá thành sản xuất, tăng năng suất, chất lượng nông sản. Quan điểm mới về phát triển sản xuất và thị trường được hình thành trong nông dân, nhiều mô hình sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh, chuyên môn hóa, sản xuất theo hướng sạch, an toàn (GAP) ngày càng phổ biến. Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư công nghệ, áp dụng các tiêu chuẩn an toàn vào sản xuất, kinh doanh (VietGAP, Global GAP...) thu được hiệu quả rõ nét.

Đặc biệt, thực hiện các dự án cơ giới hóa nông nghiệp, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo từ năm 2006 đến nay, toàn tỉnh có 3.633 máy xới, 11.876 công cụ sạ hàng, 1.264 máy gặt đập liên hợp, 763 lò sấy lúa, 702 trạm bơm điện. Song song đó, các mô hình liên kết “bốn nhà” bằng nhiều chính sách hỗ trợ, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện đã hình thành nhiều mô hình cung ứng vật tư - sản xuất - tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng mang lại hiệu quả.

Các tổ chức sản xuất ngày càng được củng cố và phát triển, làm đầu tàu dẫn dắt nông dân trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Bộ mặt văn hóa nông thôn ngày càng đổi mới, số lượng gia đình, khóm ấp văn hóa tăng, người dân được tiếp cận nhiều hơn các dịch vụ công; môi trường sống được cải thiện. Đẩy mạnh chương trình cụm, tuyến dân cư giai đoạn 2, trong đó tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm... phục vụ kịp thời các dự án đầu tư xây dựng.

Xác định nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân là nhiệm vụ chiến lược bảo đảm phát triển kinh tế, chính trị, xã hội ổn định, tỉnh đã phê duyệt đề án đào tạo nghề nông thôn, điều chỉnh quy hoạch mạng lưới nghề, ban hành khung theo dõi, giám sát, đánh giá Chương trình thực hiện mục tiêu Quốc gia về việc làm. Qua đó, đã tổ chức nhiều lớp dạy nghề, hỗ trợ vốn cho một số cơ sở tiểu thủ công nghiệp nhằm tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân...

Dũng Chinh

Gửi bình luận của bạn