Tăng cường lãnh đạo thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Cập nhật ngày: 28/08/2023 05:17:43

ĐTO - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố tăng cường lãnh đạo thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, xác định rõ Đề án 06 là hợp phần quan trọng trong chương trình chuyển đổi số quốc gia, là Đề án tiền đề mang tính đột phá, việc triển khai thành công sẽ quyết định sự thành công của chương trình chuyển đổi số quốc gia. Do vậy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan xem công tác triển khai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, phải được thực hiện thường xuyên liên tục ở tất cả các cấp, các ngành; thường xuyên, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện có hiệu quả các nội dung của Đề án, đảm bảo theo tiến độ được giao.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin để đảm bảo tích hợp, kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đáp ứng yêu cầu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án. Đồng thời hoàn thành việc kết nối, đồng bộ giữa các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu, đánh giá kiện toàn về nhân sự phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số; đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin; quan tâm đến công tác bố trí cán bộ, công chức giải quyết thủ tục hành chính ở các cấp đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ Đề án 06.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn