Nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác xã nông nghiệp

Cập nhật ngày: 30/06/2022 06:02:29

ĐTO - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), từ đầu năm đến nay, đơn vị phối hợp với các địa phương tổ chức vận động, tuyên truyền thành lập mới được 3/7 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, đạt 42,8% kế hoạch năm 2022.


Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2, xã Mỹ Đông áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất

Hiện nay, toàn tỉnh có 180 HTX nông nghiệp, trong đó, có 177 HTX đang hoạt động, 3 HTX đang làm thủ tục giải thể.  Trong năm 2021, có 166/180 HTX tổ chức tổng kết hoạt động kinh doanh với tổng doanh thu là 243,8 tỷ đồng. Theo đó, có 160 HTX hoạt động kinh doanh có lợi nhuận với tổng lợi nhuận trên 23,3 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân 145 triệu đồng/HTX. Qua đánh giá xếp loại, có 19 HTX đạt loại tốt, chiếm 10,5%; loại khá có 67 HTX, chiếm 37%; loại trung bình có 76 HTX, chiếm 42%; loại yếu 4 HTX, chiếm 22%.

Theo ngành nông nghiệp, hiện nay, số lượng thành viên hội đồng quản trị HTX nông nghiệp đang hoạt động là 739 người. Trong đó, có 146 người có trình độ đại học, cao đẳng, chiếm 19,7%; 108 người có trình độ trung cấp, chiếm 14,1%. Đối với cán bộ chuyên môn ở các HTX là 387 người, với 157 người có trình độ đại học, cao đẳng, chiếm 40%; trình độ trung cấp có 62 người, chiếm 16%.

Theo Sở NN&PTNT, khó khăn, hạn chế trong hoạt động phát triển HTX nông nghiệp hiện nay là các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác còn chồng chéo, thiếu đồng bộ. Mặt khác, năng lực hoạt động của các HTX nông nghiệp trên địa bàn còn hạn chế, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế; HTX nông nghiệp còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa mạnh dạn mở rộng hình thức kinh doanh theo hướng đa dịch vụ; cán bộ còn yếu về năng lực chuyên môn...

Từ những thực tế đó, đến cuối năm 2022, ngành nông nghiệp phối hợp với địa phương vận động tuyên truyền thành lập mới 8 HTX nông nghiệp. Đồng thời tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ quản lý HTX; theo dõi, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các HTX, tổ hợp tác và Hội quán để đề xuất UBND tỉnh, các bộ, ngành Trung ương xem xét tháo gỡ.

Trên tinh thần đó, ngành nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thống nhất nhận thức trong hệ thống chính trị, Nhân dân về nguyên tắc, bản chất và giá trị của HTX. Từ đó, cán bộ, đảng viên, cơ quan quản lý các cấp quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ HTX phát triển; người dân hiểu rõ bản chất HTX kiểu mới để tự nguyện tham gia, xây dựng  HTX.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế hợp tác, ngành nông nghiệp tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các HTX hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng liên kết, hợp tác với doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh. Đồng thời tạo điều kiện cho các HTX thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; xây dựng và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới; triển khai đầy đủ và kịp thời các chính sách, đề án, dự án hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Bên cạnh đó, huy động, lồng ghép các nguồn vốn, tạo điều kiện cho các HTX tham gia các chương trình kinh tế - xã hội của địa phương...

Y DU

Gửi bình luận của bạn