Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Cập nhật ngày: 05/08/2022 13:17:15

ĐTO - Sáng ngày 5/8, ông Lê Minh Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) và ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là chương trình).

Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp là ông Nguyễn Phước Thiện - Giám đốc Sở NN&PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh, cùng sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiều sở, ngành, địa phương…


Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, Bộ NN&PTNT đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương có liên quan cơ bản hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản pháp lý, văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025. Nhằm định hướng chỉ đạo và triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, tại hội nghị, Bộ NN&PTNT báo cáo tóm tắt khung cơ chế chính sách và giải pháp thực hiện chương trình.

So với giai đoạn 2016-2020, Chương trình giai đoạn 2021-2025 đã bổ sung thêm một số mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, cấp xã, huyện; tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và cấp thôn đạt chuẩn NTM. Đồng thời để cụ thể hóa mục tiêu phấn đấu xây dựng NTM các cấp (tỉnh, huyện, xã) theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 25, Thủ tướng Chính phủ giao mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cho từng vùng, miền, làm cơ sở để các địa phương xác định mục tiêu cụ thể và triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Đặc biệt, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chương trình, tập trung giải quyết những vấn đề cấp thiết sau 10 năm thực hiện, trong giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 6 chương trình chuyên đề, gồm: chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM; chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM; chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh; chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM; chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM. Đây là những nội dung trọng tâm, liên quan đến nhiều nội dung thành phần, cần có sự phối hợp đa ngành, đa lĩnh vực và được tập trung chỉ đạo xuyên suốt từ rung ương (các bộ, ngành Trung ương) đến địa phương (tỉnh, huyện xã) để nâng cao chất lượng của các tiêu chí NTM, thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Trong thời gian tới, Bộ NN&PTNT sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương có liên quan tổ chức các hội nghị triển khai từng chương trình chuyên đề để định hướng chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương thực hiện.

Sau khi đại diện lãnh đạo nhiều địa phương và các ngành Trung ương chia sẻ kết quả, khó khăn, đề xuất về thực hiện chương trình, ông Lê Minh Hoan – Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị Văn phòng điều phối chương trình ghi nhận để tham mưu làm rõ, thực hiện thông suốt Chương trình. Đồng thời, nhấn mạnh xây dựng NTM là một trong 3 chương trình MTQG được kỳ vọng góp phần chuyển đổi nền nông nghiệp, nâng cao chất lượng sống cho nông dân và người dân nông thôn, mang lại giá trị bền vững cho nông thôn trong giai đoạn mới, tiếp cận mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại như nghị quyết của Đảng. Kết quả hơn 10 năm triển khai xây dựng NTM ở 2 nhiệm kỳ trước đã được Đảng, Nhà nước đánh giá là toàn diện, to lớn và có tính lịch sử. Đó là những bài học, động lực để chúng ta quyết tâm đạt trọn vẹn mục tiêu của chương trình.

Bộ trưởng cho rằng, Chương trình giai đoạn 2021-2025, được thiết kế không chỉ là xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, các thiết chế cứng mà còn chú trọng nhiều đến phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc nông thôn, phát huy văn hóa truyền thống, nâng cao năng lực cộng đồng cư dân trong xã hội nông thôn. Nói cách khác, chương trình kết hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa kinh tế, văn hóa và xã hội trên địa bàn nông thôn. Đây là những vấn đề mới so với giai đoạn vừa qua, nhưng sẽ đảm bảo NTM phát triển hài hòa, bền vững, giàu bản sắc, nâng cao dân trí và chất lượng sống cho người dân khi được tiếp cận giáo dục, y tế, dinh dưỡng, bình đẳng giới…

Thành Nam

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn