Tăng cường năng lực hoạt động của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai

Cập nhật ngày: 26/01/2023 09:14:22

ĐTO - UBND tỉnh vừa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về việc đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai cho các huyện, thành phố để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của địa phương và kết nối với cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiện toàn nhân sự Văn phòng Đăng ký đất đai, đầu tư các cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc để đáp ứng nhu cầu hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai; phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí trụ sở, xây dựng kho lưu trữ hồ sơ cho các Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện để đảm bảo cho việc lưu trữ, quản lý hồ sơ, phục vụ cho viên chức tham khảo, tra cứu trong thẩm định hồ sơ và cung cấp thông tin được nhanh chóng, chính xác và thuận lợi hơn, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu quản lý hiện đại theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương.

Sở Tài nguyên và Môi trường hàng năm phải rà soát, có kế hoạch bố trí đủ nhân lực cho hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; có cơ chế đầu tư, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho toàn thể đội ngũ cán bộ, nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào khả năng ngân sách nhà nước dành tối thiểu 10% tổng số thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm (theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ), tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; hạ tầng trụ sở, các cơ sở vật chất và trang thiết bị làm việc đáp ứng nhu cầu hoạt động của Văn phòng Đăng ký đất đai theo quy định.

UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, bố trí nơi làm việc, kho lưu trữ cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai được thuận lợi, phục vụ tốt cho người dân và các tổ chức đến giao dịch, thực hiện thủ tục hành chính.

PV

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn