Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến khai mạc ngày 16/10

Cập nhật ngày: 31/08/2022 05:37:12

Ngày 30/8, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc họp bàn công tác chuẩn bị Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX.


Một kỳ họp của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo thông tin từ báo chí nhà nước Trung Quốc, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định, Hội nghị toàn thể lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX sẽ diễn ra vào ngày 9/10 tại thủ đô Bắc Kinh.

Tại hội nghị này, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ kiến nghị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX vào ngày 16/10 tới.

Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX là kỳ đại hội hết sức quan trọng, diễn ra vào thời điểm toàn Đảng và toàn dân bước tới chặng đường mới trong xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại và hướng tới mục tiêu phấn đấu trăm năm thứ hai.

Đại hội sẽ giương cao ngọn cờ vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng "ba đại diện", quan điểm phát triển khoa học, quán triệt toàn diện tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, nhìn lại công tác 5 năm qua, tổng kết toàn diện những thành tựu to lớn và kinh nghiệm quan trọng trong kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, phân tích tình hình quốc tế và trong nước, đánh giá những yêu cầu phát triển mới, xây dựng cương lĩnh hành động và chủ trương, chính sách, để tiếp tục thúc đẩy sự thịnh vượng chung của toàn dân, xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại...

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa mới.

Theo HỮU HƯNG (NDO)

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn