HUYỆN HỒNG NGỰ

Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế thúc đẩy hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Cập nhật ngày: 09/09/2021 09:58:45

ĐTO - Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện Hồng Ngự đã triển khai cụ thể hóa Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã chú trọng nâng cao văn hóa chính trị cho cán bộ, đảng viên; chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về tinh thần yêu nước, đạo đức, lối sống tốt đẹp, phát triển trí tuệ, thể chất, năng lực lao động, có lối ứng xử văn hóa, phát triển con người toàn diện hướng đến chân - thiện - mỹ. Đồng thời gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển, qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập, lao động, sản xuất nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tập tục lạc hậu và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu trên địa bàn huyện.


Cổng chào vào địa phận huyện Hồng Ngự (Ảnh chụp trước ngày 24/6/2021)

Tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhất là nêu cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội, các cấp ủy và chính quyền huyện Hồng Ngự đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nêu rõ quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch; chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên và công dân có sự giác ngộ sâu sắc về mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó có khả năng “tự bảo vệ”, ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của tư tưởng, văn hóa ngoại lai, vô hiệu hóa các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch.

Việc xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa - nông thôn mới” được quan tâm. Đặc biệt, phong trào “Người tốt, việc tốt” xuất hiện ngày càng nhiều trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh. Công tác truyên truyền, vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ được xét và công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa trên địa bàn huyện năm 2019 đạt hơn 91% và năm 2020 đạt trên 92%; các xã: Long Thuận, Thường Phước 2, Thường Lạc... đạt chuẩn nông thôn mới. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo trong xã hội ở các tôn giáo có nhiều mô hình hoạt động mang lại hiệu quả như: mô hình vận động Quỹ vì người nghèo, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, phát huy hiệu quả tính đoàn kết tượng trợ trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt, trong mùa dịch Covid-19, các tổ chức, mạnh thường quân trong và ngoài địa phương đã ủng hộ tài lực, vật lực với tổng trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khó khăn của các xã, thị trấn của huyện. Các tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Hồng Ngự cũng chú trọng xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế và coi đây là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Hàng năm, huyện Hồng Ngự chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, xã văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học văn hóa kết quả đạt trên 91%. Trong đó, đặc biệt quan tâm xây dựng văn hóa trong kinh tế lấy con người, doanh nghiệp là trung tâm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho phát triển sản phẩm hàng hóa minh bạch, tiến bộ, hiện đại để các doanh nghiệp tham gia xây dựng, phát triển thương hiệu như Khô Tiến Phương, Cá thác lác rút xương Tuấn Cường...

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn