Chưa ban hành quy định thêm đối tượng được hỗ trợ khác đối với chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Cập nhật ngày: 30/05/2022 05:59:35

ĐTO - Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh vừa có văn bản đồng ý với UBND tỉnh tạm thời chưa ban hành quy định thêm các đối tượng được hỗ trợ khác ngoài các đối tượng quy định tại Điều 4, Điều 8 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) tại thời điểm này, đồng thời đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ này, không để bỏ sót đối tượng; rà soát, báo cáo số lượng đối tượng lao động cần được hỗ trợ tiền thuê nhà theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 13 Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg để HĐND tỉnh xem xét quyết định, ban hành Nghị quyết trong điều kiện thích hợp; khi UBND tỉnh cân đối được nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác, đảm bảo NLĐ trên địa bàn tỉnh được tiếp cận chính sách theo quy định của Nhà nước.

Trước đó, để tổ chức triển khai chính sách hỗ trợ này theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh, đồng thời có văn bản đề nghị Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến việc không ban hành quy định thêm đối tượng được hỗ trợ khác ngoài các đối tượng quy định tại Điều 4, Điều 8 của Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg; trên cơ sở xem xét báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, Thường trực HĐND tỉnh đồng ý nội dung đề nghị trên.

Điểm c khoản 5 Điều 13 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định: “c) Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, UBND cấp tỉnh báo cáo HĐND cấp tỉnh để quyết định các đối tượng được hỗ trợ khác ngoài các đối tượng quy định tại Điều 4, Điều 8 Quyết định này từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác”.

Võ Văn Đề

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn