Quan tâm điều trị và hỗ trợ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng

Cập nhật ngày: 31/05/2023 13:51:44

ĐTO - Cơ sở Điều trị nghiện tỉnh Đồng Tháp duy trì điểm tư vấn chính sách, pháp luật qua số điện thoại đường dây nóng 1800577754 để hỗ trợ người nghiện ma túy và gia đình có người nghiện ma túy chọn hình thức cai nghiện phù hợp.

Để chủ động trong công tác điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện cho người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh năm 2023, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch và xác định các chỉ tiêu, trong đó có có 100% xã, phường, thị trấn được tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản pháp luật khác về phòng, chống ma túy; tác hại của ma túy, các kỹ năng để phòng ngừa tệ nạn ma túy. Tổ chức cai nghiện bằng hình thức phù hợp cho 70% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý; trong đó, ít nhất 50% người nghiện ma túy được điều trị, cai nghiện ma túy bắt buộc; số còn lại được điều trị, cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện, điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng methadone, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; giảm trên 5% tỷ lệ tái nghiện.

Bảo đảm người nghiện ma túy hoàn thành điều trị, cai nghiện tại Cơ sở  Điều trị nghiện tỉnh được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng với các hình thức quản lý, tư vấn, giám sát, học nghề, tạo điều kiện giới thiệu việc làm, hỗ trợ cho vay vốn ổn định cuộc sống, hạn chế tái nghiện. Giữ vững 100% xã, phường, thị trấn không có ma túy được UBND tỉnh công nhận từ năm 2020 đến năm 2022; phấn đấu đến cuối năm 2023, mỗi huyện, thành phố chuyển hóa ít nhất 1 xã, phường, thị trấn có ma túy thành xã, phường, thị trấn không có ma túy.

Có 100% cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện, cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy các xã, phường, thị trấn được tập huấn, đào tạo cơ bản và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn. Tiếp tục nhân rộng, thực hiện có hiệu quả Mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng” tại các xã, phường, thị trấn, kết hợp tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú theo Luật phòng, chống ma túy năm 2021.

Để triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu trên, các đơn vị, địa phương cần phải tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, nội dung Kế hoạch số 172-KH/TU ngày 10/10/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; gắn kết chặt chẽ, lồng ghép nội dung chương trình phòng, chống ma túy với phòng, chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác ở địa phương.

Phát huy hiệu quả mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng” gắn với “Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng” và Mô hình “Tổ Nhân dân tự quản”. Tổ chức điều tra, thống kê người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; khảo sát, đánh giá kết quả công tác điều trị, cai nghiện và nhu cầu điều trị nghiện, giải quyết việc làm sau cai nghiện tại địa phương, trên cơ sở đó, hoạch định các chính sách, biện pháp, quản lý chặt chẽ, hiệu quả, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn ma túy, nâng cao chất lượng công tác cai nghiện và quản lý người sau cai nghiện ma túy trong tình hình hiện nay.

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề cho học viên đang cai nghiện ma túy tại Cơ sở Điều trị nghiện tỉnh nhằm giáo dục chính sách, pháp luật, đạo đức, lối sống, phục hồi hành vi nhân cách; gắn hoạt động điều trị với các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí, lao động trị liệu và công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người sau cai nghiện ma túy. Đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị, bổ sung nguồn lực phục vụ điều trị nghiện ma túy cho Cơ sở điều trị nghiện. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và hỗ trợ người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội; tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản pháp luật khác về phòng, chống ma túy; tuyên truyền chính sách trong điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện cho người nghiện ma túy thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng câu chuyện truyền thanh, chuyên mục truyền hình tuyên truyền, phổ biến thông tin cho Nhân dân về tác hại của ma túy, đưa gương điển hình cai nghiện ma túy, gương người tốt việc tốt trong phong trào vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý sau cai nghiện…

Điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện cho người nghiện ma túy nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng và điều trị cai nghiện, quản lý sau cai nghiện cho người nghiện ma túy. Đồng thời, kiềm chế, giảm số người nghiện ma túy mới; hỗ trợ người nghiện sau khi cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

NP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn