Huyện ủy Tam Nông

Quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng chính quyền cơ sở

Cập nhật ngày: 23/06/2014 04:16:00

Thời gian qua, Huyện ủy Tam Nông đã quan tâm xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh với những giải pháp đồng bộ như đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC)… Từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức (CBCC) cơ sở đối với công việc.


Đảng ủy xã Phú Thọ (huyện Tam Nông) coi trọng công tác kiểm tra,
giám sát, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh

Công tác CCHC ngày càng được địa phương quan tâm: triển khai Chương trình một cửa liên thông từ huyện đến xã; kiện toàn tổ chức, hoạt động Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện; tổ chức đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở và đánh giá chỉ số CCHC năm 2013, có 5 xã thực hiện tốt và 7 xã, thị trấn hoàn thành khá tốt; chương trình đối thoại cùng nhân dân trên sóng truyền thanh của huyện được duy trì (2 kỳ/tháng).

Huyện Tam Nông đã tổ chức thí điểm mô hình CBCC cấp xã tiếp xúc, đối thoại với nhân dân (mỗi tháng 2 lần) tại xã Phú Thọ. Qua tiếp xúc đã góp phần phát huy năng lực lãnh đạo và thực thi nhiệm vụ của CBCC, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân; kịp thời ghi nhận những mặt hạn chế để rút kinh nghiệm. Theo Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tam Nông, Đề án “Nâng cao năng lực cán bộ chính quyền và công chức xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020” của tỉnh đã được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Tam Nông. Tổng số cán bộ chính quyền, công chức cấp xã trong huyện là 169 người; gần 86,5% có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên và hơn 59% có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên. Huyện đã triển khai kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức: địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường; xây dựng kế hoạch thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện.

BTV Huyện ủy thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của CBCC, viên chức về “Chính quyền phục vụ nhân dân”; tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và đảm bảo công tác an sinh xã hội; thường xuyên rà soát các nội dung tiêu chí của chỉ số PAPI nhằm rút ra những kinh nghiệm, từng bước khắc phục và nâng dần thứ hạng; lãnh đạo thực hiện tốt công tác bầu cử trưởng, phó trưởng ấp, khóm và thành viên Ban Thanh tra nhân dân (nhiệm kỳ 2014-2016).

Bên cạnh đó, việc lãnh chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được BTV Huyện ủy xem là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Qua rà soát, tổng số cán bộ, đảng viên (CBĐV) có biểu hiện suy thoái, yếu kém là 63 đồng chí. Đến nay, trên 30 đồng chí có chiều hướng khắc phục tốt.

Thời gian tới, BTV Huyện ủy sẽ chỉ đạo thường xuyên tiến hành tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết số 12; tăng cường công tác giám sát cơ sở. Cấp ủy các cấp mạnh dạn đưa ra kiểm điểm hoặc bố trí, sắp xếp lại đối với CBĐV có biểu hiện suy thoái, yếu kém, chú trọng lãnh đạo việc đổi mới phong cách làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, trong đó nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền có ý nghĩa quan trọng. Điều đó đòi hỏi chính quyền cơ sở phải làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Hòa Hiệp

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn