Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả các Chỉ số: PAPI, hài lòng về sự phục vụ hành chính, cải cách hành chính năm 2022

Cập nhật ngày: 26/04/2023 05:51:47

ĐTO - Trên cơ sở Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 được công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa chỉ đạo giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Chỉ số PAPI tỉnh Đồng Tháp năm 2022, dự kiến tổ chức hội nghị vào đầu tháng 5/2023.

Theo đó, Sở Nội vụ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số PAPI tỉnh Đồng Tháp năm 2022 và trách nhiệm của các cơ quan, địa phương trong việc triển khai thực hiện từng tiêu chí được giao theo Kế hoạch của UBND tỉnh về cải thiện Chỉ số PAPI tỉnh Đồng Tháp năm 2022 và Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh thực hiện các nội dung của Chỉ số PAPI trong thời gian tới; dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về cải thiện Chỉ số PAPI tỉnh Đồng Tháp năm 2023 và thời gian tới.

Các sở, ngành tỉnh và UBND dân huyện, thành phố căn cứ kết quả PAPI 2022 vừa được công bố tiến hành đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 234 về cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 và Chỉ thị số 06 về việc đẩy mạnh thực hiện các nội dung của Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới; đánh giá chung và xác định rõ trách nhiệm gắn với từng tiêu chí thành phần; phác thảo định hướng, giải pháp cải thiện trong các năm tiếp theo; các kiến nghị và đề xuất. Trong đó, yêu cầu nội dung báo cáo thể hiện rõ công tác chỉ đạo, điều hành triển khai nhiệm vụ; kết quả nổi bật; phân tích kỹ lưỡng những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, gắn với trách nhiệm cụ thể để đề ra giải pháp cải thiện, khắc phục hạn chế tương ứng.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa chỉ đạo giao Sở Nội vụ lồng ghép với hội nghị trên để đánh giá kết quả thực hiện Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2022 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh vừa được Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ công bố tại Phiên họp thứ tư.

NHẬT ANH

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn