Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri về công tác tổ chức cán bộ

Cập nhật ngày: 08/10/2018 09:36:23

ĐTO - Cử tri các địa phương cho rằng, công tác tổ chức cán bộ hiện nay còn nhiều vấn đề bất cập, việc đánh giá quy hoạch cán bộ thực hiện chưa tốt, dẫn đến bố trí cán bộ không đủ năng lực và phẩm chất đạo đức hoặc đã có hành vi tham nhũng vào những vị trí quan trọng, gây thất thoát ngân sách nhà nước làm suy giảm niềm tin của nhân dân.

Cử tri đề nghị cần chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ, thường xuyên kiểm tra, rà soát công tác tổ chức cán bộ; xử lý nghiêm các sai phạm trong công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; sắp xếp lại bộ máy, tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời ý kiến trên như sau:

Thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII (Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 26), hiện nay Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng nội dung dự thảo các luật để sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Trong đó, có đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung quy định về cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức bộ máy ở cấp Trung ương; tổ chức chính quyền địa phương, bảo đảm đồng bộ, liên thông giữa quy định của Đảng và pháp luật về các công tác này.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương bảo đảm trong năm 2018 và đến năm 2019 đạt tỷ lệ 100% các đơn vị trực thuộc được thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ. Sau kiểm tra, thanh tra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương miễn nhiệm chức vụ, điều chuyển công tác, chấm dứt hợp đồng đối với trường hợp sai phạm; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác cán bộ; xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh công tác rà soát, thanh tra, kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ thì các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần thực hiện đúng quy chế, quy định của Đảng và của pháp luật về công tác cán bộ. Về đề bạt, bổ nhiệm hoặc đề nghị bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử phải chấp hành nghiêm quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, số lượng, độ tuổi...; bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, đồng thời phát huy dân chủ trong công tác cán bộ; thực hiện đúng nguyên tắc, minh bạch và công khai, công tâm, khách quan trong lựa chọn, giới thiệu nhân sự; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Nhật Anh

Gửi bình luận của bạn