Đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí thi đua Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ năm 2023

Cập nhật ngày: 30/05/2023 19:08:19

ĐTO - Đánh giá việc triển khai thực hiện giao ước thi đua năm 2022, một số chỉ tiêu đạt được kết quả khả quan như kinh tế tăng trưởng 8,62%, đạt 123,14% so kế hoạch; thu ngân sách nhà nước đạt 7.877 tỷ đồng, đạt 115,51% so kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.397 triệu USD, đạt 117,89% so kế hoạch… Tuy nhiên, vẫn còn một số tiêu chí chưa đạt theo Kế hoạch: giảm tỷ lệ hộ nghèo, điều chỉnh mức sinh theo Công văn số 756/BYT-TCDS ngày 20/2/2022 của Bộ Y tế; công tác an toàn giao thông; công tác xây dựng Đảng và đoàn thể vững mạnh xuất sắc…

Nhằm đẩy mạnh thực hiện đạt và vượt các tiêu chí thi đua đã đăng ký với Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ năm 2023, UBND tỉnh đề nghị, đối với các tiêu chí thi đua đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra năm 2022 thì thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục đề ra các giải pháp, biện pháp để duy trì, giữ vững kết quả đạt được trong năm 2023. Riêng các tiêu chí về tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP, tổng thu ngân sách, tổng kim ngạch xuất khẩu, giải quyết việc làm,… đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai các giải pháp phấn đấu thực hiện vượt trên 10% so kế hoạch, phấn đấu đạt 10% điểm thưởng của từng tiêu chí.

Đối với các tiêu chí thi đua thực hiện chưa đạt so kế hoạch năm 2022 thì rà soát, đánh giá, làm rõ những hạn chế, vướng mắc để tìm giải pháp tháo gỡ, tham mưu UBND tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2023. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các cấp cơ sở trong việc tổ chức thực hiện và theo thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ, làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân cuối năm.

UBND tỉnh đề nghị từng thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh được giao phụ trách, theo dõi, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan đến tiêu chí thi đua tiếp tục triển khai, thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đồng thời, giao Sở Nội vụ (Cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) cùng các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua đã đề ra, góp phần nâng cao thứ hạng của tỉnh trong năm 2023.

NP

Gửi bình luận của bạn