Đồng Tháp quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
Những kết quả bước đầu

Cập nhật ngày: 04/06/2012 08:29:26

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 30-KH/TU thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Chương trình hành động số 111-CTr/TU Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương Đảng phù hợp với tình hình của tỉnh.

Các Ban và cơ quan của Tỉnh ủy ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức học tập, quán triệt; hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình; hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Việc tổ chức học tập, quán triệt được tiến hành chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Các cấp tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ và dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Huyện ủy và cấp tương đương, các Hướng dẫn của các Ban Đảng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Ở cấp tỉnh tổ chức hội nghị và trực tuyến đến 12 huyện, thị xã, thành phố với 2.993 đồng chí dự; qua thảo luận, có 269 lượt ý kiến đóng góp, trong đó có 177 lượt ý kiến đóng góp tại 14 tổ của hội nghị, 92 lượt ý kiến của cán bộ hưu trí cấp tỉnh dự tiếp thu ở các cấp huyện, thị xã và thành phố. Cấp huyện và tương đương, có 19 cuộc, với 3.754 người dự; đối với cấp cơ sở, do đồng chí Bí thư cấp ủy chủ trì, trực tiếp truyền đạt đảm bảo quán triệt những nội dung chủ yếu của Nghị quyết, phân tích sâu Chương trình hành động của cấp ủy địa phương, đơn vị.

Toàn tỉnh đã tổ chức 469 lớp, với 47.552 cán bộ, đảng viên, công chức viên chức tham dự; trong đó có 35.520 đảng viên (đạt tỷ lệ 80,06%). Các địa phương, đơn vị có tiến độ triển khai sớm là: Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh (100%), Đảng ủy Quân sự tỉnh (99,78%), thành phố Cao Lãnh (99,34%), huyện Hồng Ngự (94,22%), thị xã SaĐéc (93,51%), Tam Nông (93,34%), Tháp Mười (91,4%).

Nhìn chung, bên cạnh những hạn chế cần nghiêm túc rút kinh nghiệm như: một số Bí thư cấp ủy trực tiếp truyền đạt nội dung ít liên hệ thực tiễn; việc xây dựng Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của một số cấp ủy chưa sát thực tế; trong thảo luận, nhiều đại biểu ít đóng góp ý kiến vào các văn bản, ảnh hưởng đến chất lượng học tập; một số ít cán bộ, đảng viên thể hiện ý thức kém, chưa tích cực, không tập trung trong học tập, quán triệt... Việc tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được chuẩn bị tốt, chặt chẽ, khẩn trương và nghiêm túc.

Các cấp ủy đã xác định việc học tập, quán triệt lần này là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua việc học tập Nghị quyết lần này đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và những giải pháp xử lý một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và định hướng hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Từ đó, xây dựng quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng trong cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận giữa Đảng bộ và nhân dân góp phần hiệu quả trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới.

Hoan Huyền

Gửi bình luận của bạn